بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي رابطه از هم گسيختگي خانواده ،فقر اقتصادي و اعتياد با جرائم سرقت و فروش مواد مخدر

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1366


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: خليل زماني پور 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: غلامعباس توسلي استاد دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: اعتياد,سرقت,مواد مخدر,جرم,محيط اجتماعي,محيط خانواده,بزهكاري,رابطه گسيختگي خانواده,فقر اقتصادي 

چكيده: در اين تحقيق پس از ذكر مقدمه و تاريخچه و سير تحول نظريات جامعه شناسي كجرفتاري به بررسي رابطه بعضي از عوامل اجتماعي با پديده بزهكاري پرداخته شده است كه از آن جمله اند: تاثير انواع محيط اجتماعي در جرم (همچون تاثير محيط خانواده ،محيط مدرسه ،ازدواج-محيط زندان و... در ايجاد بزهكاري )و رابطه فقر اقتصادي با جرم و نيز رابطه اعتياد (با پديده بزهكاري كه دراثناي اين قسمت هم به نتايج تحقيقا و يافته هاي جامعه شناسان و جرم شناسان معروف در اين زمينه ها اشاره شده است و هم به نتايج حاصله از تجزيه و تحليل داده هاي آماري دراين تحقيق .  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.