بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : نحوه برخورد با مسكن غير رسمي نمونه مورد مطالعه پاي كتها شيراز

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: شيراز

دانشکده: تحصيلات تكميلي - شيراز

گروه:

نام دانشجويان: مصيب زاده علي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: شهرسازي

اساتيد راهنما: فرانك سيف الديني , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: شيراز SHIRAZ,پاي كتها (شيراز),مسكن HOUSING 

چكيده: رشد جمعيتي بالا و تمايل به شهرنشيني بيشتر و ساير عوامل مربوطه در شهرهاي بزرگ كشورهاي توسعه نيافته منجر به ظهور اجتماعات غيررسمي شده است و از بعد از جنگ جهاني دوم به بعد سياست هاي مختلفي (تخريب و نوسازي، بهسازي، اسكان در مكان جديد) در رويارويي با اين اجتماعات غيررسمي از سوي دولت ها ارائه شده است به گونه اي كه حدود سه دهه فقط سياست تخريب را در مواجه با آنها در پيش گرفتند ولي جواب نداد، لذا مقتضيات زمان و مسائل و موارد حول و حوش آن دولتها را متقاعد كرد تا سياست هاي مناسبي را براي آنها در پيش بگيرند، اما بكارگيري سياست خاص شرايط و ضوابط خاصي را از جمله نظر مردم، مسئولين، كارشناس محقق، با توجه به شرايط اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي كشور و هر يك از اجتماعات غيررسمي طلب مي نمايد كه با بررسي دقيق موارد مذكور راه حل مناسب انتخاب و در جهت حل مشكل پيشنهاداتي ارائه مي گردد كه در اين مقوله نيز براي برخورد با مساكن غيررسمي محله پاي كتها (شيراز) بر اساس نتايج حاصله از ويژگيهاي اقتصادي - اجتماعي، نظر افراد مختلف مرتبط با مسائل محدوده در جهت ساماندهي محله، بهترين راه حل مناسب بهسازي انتخاب و در جهت رفاه حل آنها و مشكل مسكن غيررسمي پيشنهادات خاصي ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.