بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي تاثير تورم بر توزيع درآمد در ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1371


دانشگاه: اصفهان

دانشکده: اقتصاد - اصفهان

گروه:

نام دانشجويان: سعيد صمدي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: حسين پيراسته , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: خانوارهاي شهري,خانوارهاي روستايي,فقر,ايران,تورم,توزيع درآمد,مصرف 

چكيده: با تغيير در ويژگي تورم مي توان در جهت تعديل نابرابريهاي مصرفي (و به تبع آن نابرابريهاي درآمدي )حركت نمود.يعني در صورتيكه قيمت كالاهاي مورد نياز گروههاي كم درآد (بطور اخص مواد خوراكي ) نسبت به قيمت كالاهاي مورد مصرف گروههاي پر درآمد (بطور اخص كالاهاي لوكس ) از رشد كمتري برخوردار باشد،شاخص هاي هزينه ضروري و هزينه لوكس به نفع فقرا جهت گيري مي كنند و موجبات كاهش نابرابريهاي مصرفي (درآمدي ) فراهم مي گردد.جهت دستيابي به هدف مذكور ،سياستهاي مختلفي مي توان اتخاذ نمود،ليكن همچنانكه در بخش قبل خاطر نشان گرديد اجراي هريك از آنها با دو مشكل عمده مواجه خواهد بود.يكي ناهماهنگي احتمالي بين برخي از سياستهاي كنترل تورم و توزيع درآمد،ديگري محدوديتهائي است كه اقتصاد ايران (بعلت نداشتن پويائي لازم )با آن دست به گريبان است . در نهايت جهت تعديل نابرابريهاي ناهنجار درآمدي و كنترل تورم لازمست با توجه به معيارها و ارزشهاي حاكم بر جامعه مجموعه اي از چندين سياست بصورت هماهنگ اتخاذ گردد.در اين راستا جهت اظهار نظر قطعي و ارائه سياستهاي كاربردي شايسته است تحقيقات پيوسته اي پيرامون تاثير كليه عوامل موثر بر توزيع درآمد وتورم صورت پذيرد.بعنوان مثال چنانچه تاثير وضعيت توزيع درآمد بر تورم در ايران مورد بررسي قرار گيرد و بصورت مكمل مطالب ارائه شده در اين تحقيق قرار گيرد.زمينه نسبتاً مساعدي جهت شناسائي و درمان هر چه بهتر اين دو معضل اقصادي - اجتماعي فراهم خواهد گرديد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.