بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بحثي در باب علل اجتماعي جرم

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: آزاد اسلامي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: بهبود بهرامي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: جنسيت,جرم,محيط,خانواده,فقر 

چكيده: اين تحقيق شامل دو بخش مي باشد كه در بخش اول به نظريه دانشمندان و علما در باب علل جرائم پرداخته شد و در بخش دوم علل اجتماعي جرم مورد بررسي قرار گرفته . 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.