بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي نگرش متخصصين باز تواني بهزيستي نسبت به دختران فراري

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: سونا حسني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: دختران فراري,مددجو,متخصصين امور اجتماعي بهزيستي,نگرش,مركز نگهداري دختران فراري 

چكيده: فرار نوجوانان و جوانان از خانه امروزه در جهان بعنوان يك مساله و مشكل اجتماعي توجه صاحبنظران را به خود جلب كرده است. در علت يابي فرار دختران از منزل به عوامل متعددي مي رسيم كه به صورت هاي مختلف نقش دارند شناخت ريشه هاي اين كجرويهاي و رفتار انحرافي ،نخستين شرايط چاره جويي و بيش از نيمي از درمان است. هدف كلي اين پژوهش شناخت نگرش متخصصين بخش آسيب هاي اجتماعي بهزيستي استان تهارن نسبت به پديده فرار دختران از منزل مي باشد. روش تحقيق : اين تحقيق از نوع تحقيقات علمي ،توصيفي (غير آزمايشي )مي باشد.جامعه آماري شامل يك متخصصين يا كارشناسان آسيب هاي اجتماعي است.كه در مراكز بازتواني بهزيستي و مراكز پذيرش و نگهداري مشغول به كار هستند پرسشنامه و مصاحبه استفاده گرديده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده شده است. نتايج :بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش: - 64% از پاسخگويان ازدياد بعد خانواد را در فرار دختران از منزل موثر مي دانند - 74% از پاسخگويان ازدحام و شلوغي خانوار را در فرار دختران از منزل موثر مي دانند. - 98% از پاسخگويان خانواده آسيب ديده را يكي از عوامل موثر در فرار دختران در منزل مي دانند. - 98% از پاسخگويان پايين بودن تحصيلات اعضاي خانواده را در فرار دختران از منزل موثر مي دانند. - 88% از پاسخگويان فقر اقتصادي خانواده را در فرار دختران از منزل موثر مي دانند. اين پايان نامه همراه با جدول ،نمودار ،پرسشنامه و در 162 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 709 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي موجود است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.