بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل خانوادگي موثر بر بزهكاري نوجوانان 12 تا 16 سال مركز كانون اصلاح و تربيت مشهد سال 1382

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: خديجه افشاري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: غنچه راهب استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار    


کليد واژه:  

چكيده:  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.