بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي چگونگي گذارن اوقات فراغت نوجوانان در شهرستان بروجن

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: فرخنده علايي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: حسين حاج بابائي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: سطح آگاهي والدين,رسانه هاي گروهي,اوقات فراغت 

چكيده: اهميت چگونگي گذران اوقات فراغت مسئله اي است كه بر همگان آشكار است .توجه جامعه شناسان و روانشناسان به اين مسئله ،مهم بودن آن را مضاعف مي سازد.سپري كردن اين اوقات به نحو مطلوب و مناسب و نشاط روحي و رضايت خاطر را به همراه خواهد داشت. هدف از انجام اين تحقيق ميزان آشنايي نوجوانان شهرستان بروجن از مفهوم اوقات فراغت و بررسي ميزان امكانات و وسايل موجود در اين شهرستان مي باشد،ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. با فرض اينكه شناخت ميزان آگاهي نوجوانان از مفهوم درست اوقات فراغت ، ميزان آگاهي و اطلاع والدين نوجوانان از اوقات فراغت ،ميزان محدوديت خانواده ها و ميزان امكانات رفاهي ،آموزشي و... در جهت پر كردن اوقات فراغت با چگونگي گذراندن آن رابطه وجود دارد در ذهن محقق شكل گرفت و پس از انجام تحقيق نتيجه به اين صورت مي باشد كه علي رغم تبليغات رسانه ها درباره اوقات فراغت هنوز بسياري از نوجوانان و جوانان ما مفهوم درست آن را نمي دانند و حدود 40 درصد از آنها اوقات فراغت را با اوقات بيكاري يكسان مي دانند، در حاليكه اوقات فراغت مفهومي وسيع تر از زمان بيكاري است. اوقات فراغت ساعاتي از شبانه روز است كه فرد خارج از فعاليتهاي كار،تحصيل،انجام امور شخصي ،امور اجتماعي ،زماني را به خود اختصاص داده و فعاليتهايي كه مورد علاقه و رضايت اوست انجام مي دهد. بنابراين مجبور كردن نوجوانان به انجام اموري كه مورد علاقه رضايت اوست انجام مي دهد. بنابراين مجبور كردن نوجوانان به انجام اموري كه مورد علاقه او نمي باشد حتي اگر عملكرد مثبت هم در پي داشته باشد عطش ونياز روحي او رابرطرف نخواهد ساخت. باشد كه خانواده ها،مربيان مدارس،مسئولان ،روانشناسان تربيتي و جامعه شناسان به اين مهم اهميت بيشتري داده و جامعه هم تا حد امكان در اين خصوص سرمايه گذاري كرد.تا هم رضايت فردي و هم رضايت اجتماي افراد را به ارمغان آورده و سپس شاهد باروري و شكوفايي نهالهايي باشد كه خود نيز در به ثمر رساندن آن دست داشته است. اين پايان نامه همراه با جدول ،نمودار و پرسشنامه و در 69 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 725 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي موجود است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.