بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : مسأله مسكن در ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1364


دانشگاه: تهران

دانشکده: اقتصاد - تهران

گروه:

نام دانشجويان: دژكام ژاله 

مقطع تحصيلي: دكترا 

رشته تحصيلي: علوم اقتصادي

اساتيد راهنما: باقر قديري اصلي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مسكن HOUSING,ايران IRAN 

چكيده: اين رساله از چهار قسمت تشكيل شده است. در قسمت اول ضمن بررسي ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي مسكن، موانع و مشكلات تامين مسكن در سطح جهاني مورد بحث قرار گرفته و بعضي از سوابق و تجربيات ساير كشورها در زمينه مبارزه با جنبه هاي مختلف مشكل مسكن بررسي مي گردد. اين قسمت زمينه بررسي مساله مسكن در ايران را در سه قسمت بعد آماده مي سازد. بقيه رساله به شناخت همه جانبه ابعاد مساله، كمبودها و نارساييها و دلائل به وجود آمدن، آن، اثرات متقابل فعاليت بخش مسكن و اقتصاد كشور و نتايج كاربرد سياستهاي مختلف در زمينه حل مشكل مسكن در ايران اختصاص يافته است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.