بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي عوامل اجتماعي - اقتصادي موثر در شيوع جرايم شهري اهواز

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: سيدعبدالحسين نبوي 

مقطع تحصيلي: دكترا 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: مصطفي ازكيا استاد دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: موضوع پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي - اقتصادي موثر در شيوع جرايم شهري اهواز است.نويسنده از مشاهده جرايم شهري و تاثيرات نامطلوب آنها با كسب دانش نظري به اهميت مطالعه اين پديده پي برده و برآن شده تا در اين زمينه به مطالعه بپردازد.به همين سبب گو اينكه بخوبي از علل واقعي جرايم اگاهي بوده و لذا هيچ پرسش اساسي اي را مطرح نمي نمايد.براي آشنايي خواننده كلياتي در مورد وضعيت جرايم در اين شهر ذكر مي كند. در بخش چارچوب تئوريك از نظريات كساني چون دوركيم،وبر،توتبس،اسملر و پارسونز كه هر كدام جامعه را از نظر بسياري از ويژگيها،به دو دوره تقسيم مي كنند و خصوصيات هر كدام را تقريباً در مقابل هم قرار مي دهند استفاده مي كند.از اين تئوري كداميك استفاده مي كند تا تئوري هاي جديدتري همچون نظريه بي هنجاري مرتن برسد.البته تئوري بي هنجاري مرتن تشابه بسيار زيادي با تئوري آنومي دوركيم دارد.چنانچه پاسخگويان نيز گفته اند در اين تحقيق بيش از 20% مساله بر اسا نظريه مرتن تبيين مي شود.(شكاف بين وسايل و اهداف).سپس براي تكميل كار مرتن از تئوري پيوند افتراقي ساترلند استفاده مي كند.بطور كلي نظريات فوق را در سه رهيافت كلي (براي تبيين جرم)طبقه بندي مي نمايد: الف-رهيافت جامعه پذيري كه خود شامل نظريه هاي انتقال فرهنگي ،بي هنجاري و تعارض فرهنگي مي شود. ب-رهيافت دانش اجتماعي كه عمدتاً جرم را بر محور نظريه ((بر چسب))تبيين مي كنند. ج-رهيافت كنترل اجتماعي كه بطور كلي متاثر از ديدگاه آنومي دوركيم و پيروان اوست. همچنين از نظريات كساني چون كلو وارد و اهلين ،نظريه گروه بزهكار كوهن بهره مي برد.پس از اين مرحله با توجه به نظريات فوق اقدام به تدوين فرضياتي مي نمايد(18 فرضيه).فرضيات از فرضيه ساده اي همچون رابطه سن و جرم و يا نوع شغل و ميزان جرم شروع و به فرضيات خصي تري منتهي مي شوند.متغيرهاي مستقل اين تحقيق كه هر كدام تشكيل يك فرضيه را نيز مي دهند بدين قرارهستند:سن،شغل،نوع شغل،بي هنجاري ،سست شدن ارزشها،حاشيه نشيني ،طبقه اجتماعي،وقوع جنگ ،فاصله آرزومنديها،وامكانات ،قوميت،وضعيت تاهل،همنشيني با مجرم،تحصيلات و... پس از تدوين فرضيات سعي نموده تا آنها را عملياتي نمايد تا مقصود او از هر كدام از اين مفاهيم براي خواننده روشن شود.در دنباله به تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات مي پردازد.و آنها رادر دو سطح توصيفي و استنباطي مورد ارزيابي قرار مي دهد.در بخش توصيفي از جداول فراواني براي بيان ميزان انواع جرائم و نحوه بيان و پاسخ،پاسخگويان به سوالات استفاده نموده و در قسمت استنباطي از آمارهايي چون آزمون t،x به توان 2 و ضريب همبستگي رگرسيون(r) بهره جسته است.البته قبل از اين موارد يعني در ابتداي بخش مربوط به روش شناسي،روش مورد استفاده در اين تحقيق ،جامعه اماري ،حجم نمونه و دلايل استفاده از روشها و تكنيك هاي مورد استفاده در تحقيق را شرح داده است.حجم نمونه اين تحقيق 120 نفر از 558 نفر مجرم ذكور بالاي 18 سال زندانهاي اهواز و روش تحقيق پيمايشي است. محقق براي انجام اين تحقيق اهداف ويژه اي را به شرح ذيل در نظر گرفته است. 1- شناخت انواع جرائمي كه در شرايط كنوني در جامعه شهري اهواز روي داده است. 2- دسته بندي جرائم 3- شناخت جرائم با توجه به گروههاي سني،قومي،جنسي و نقطه نظرهايي از اين قبيل . 4- بررسي ابزار و شرايط ارتكاب جرم. 5- بررسي علل جرم با توجه به عوامل شخصي از قبيل سن و جنس. 6- بررسي آشفتگي هاي اجتماعي بر وقوع انواع جرائم . 7- بررسي تاثير هم نشيني ها و حشر و نشر اجتماعي در ارتكاب جرم 8- بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر وقوع جرم و بزهكاري 9- بررسي ميزان افراد و تاثير آن در ارتكاب جرم 10-بررسي عوامل اقتصادي از قبيل شغل و درآمد بر ارتكاب جرم 11-شناخت نابرابريها و محروميت از دستيابي به فرصت هاي موجود و تاثير آن بر اپيدميولوژي جرم و بزهكاري. در قسمت نتيجه گيري نيز شرحي از رد و اثبات فرضيات داده مي شود.كه از مجموع 18 فرضيه 13 فرضيه اثبات و 5 فرضيه ديگر رد مي شوند. و در پايان با توجه به جمع بنديها و ارزيابي نظريات و نظرات خود پاسخگويان و شناخت علل گرايش آنان به ارتكاب جرم براي حذف زمينه هاي رشد جرائم و به سازي جامعه ،يك سري پيشنهادات عملي ارائه گرديده است. نويسنده از محدوديت هاي تحقيق ذكر به ميان نياورده اما محدوديت هاي روشي را در لابه لاي سخنانش بيان داشته ،از جمله اينكه نوع پاسخگويان و بي اعتمادي آنان به پرسشگر ملاحظات ويژه اي را طلب كرده و كار جمع آوري اطلاعات را با مشكل مواجه نموده است. منابع مورد استفاده تحقيق نيز عمدتاً لاتين مي باشند.تا فارسي،اين پايان نامه جهت اخذ مدرك دكتري ارائه شده است. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.