بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : اختلاف عقايد دو نسل و رابطه آن با جرم

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1352


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: معصومه جليلي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: رساله حاضر پديده جرم را معلول تفاوت ارزشي ميان نسل جوان و قديم كه حاصل تغييرات ناشي از نوسازي و رشد شهرنشيني تصور شده مي داند. به اعتقاد نويسنده جرم با اشكال خاص كه در اين رساله مدنظر قرار گرفت(خودكشي،فرار،قيام عليه والدين و فرزندكشي)در واقع پاسخي است كه هر يك از دو نسل جوان و قديم در شرايطي كه ارزشهاي مورد نظر آنها دچار تفاوت و شكاف بنيادي شده است بهم مي دهند. پديده جرم در اين تحقيق از اين رو اجتماعي است كه تحولات ناشي از رشد صنعتي(شهرنشيني -افزايش سواد و تغيير خانواده و نظاير آن)باورهاي نسل جديد را نسبت به سنتها و ارزشهاي گذشتگان و والدين سست و در نتيجه آنها را به تغير آن ارزشها و الگوهاي رفتاري آن واداشته است.از طرفي ديگر چون والدين نيز در برابر تغيرات مورد نظر فرزندان خويش مقاومت مي كنند اين مساله منجر به درگيريهايي در بين جوانن و نهادهاي وابسته به نظام ارزشي قديم شده كه جرائم را مي توان صورتهاي واقعي درگيري هاي ياد شده تصور كرد. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.