بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل تكرار سرقت در كانون اصلاح و تربيت شهر كرمانشاه

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: نامشخص

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: فردين حسين خاني 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: سيداحمد حسيني , ساير آثار   محمدحسين بازرگان , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: تلخيص از انجمن جامعه شناسي ايران مشكلي كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار مي گيرد بررسي علل تكرار سرفت در بين بزهكاران كانون اصلاح و تربيت شهر كرمانشاه و افراد 18-12 سال است.اهداف مورد نظر در اين تحقيق دستيابي به مجموعه علل و عوامل تشكيل دهنده اين مشكل اجتماعي تا بتوان از طريق ارائه راهكارهاي عملي آن را به حداقل رساند.هدف ديگر تحقيق آزمون كردن فرضيه ها و جوابگويي به سوالاتي است كه براي محقق مطرح است.در اين تحقيق از روش نمونه گيري احتمالي ساده استفاده شده است فرضيه هاي تحقيق عبارتند از: 1-بين طبقه اجتماعي و تكرار سرقت رابطه وجود دارد. 2-بين گروه دوستان و همكاران و تكرار سرقت رابطه وجود دارد. 3-بين فقر مادي(ميزان توانايي اقتصادي)و تكرار سرقت رابطه وجود دارد. 4-بين بيكاري نوجوانان و تكرار سرقت رابطه وجود دارد. 5-بين اعتياد و تكرار سرقت رابطه وجود دارد. 6-بين برچسب زدن و تكرار سرقت رابطه وجود دارد. نتايج حاصله عبارتند از اينكه بين طبقه اجتماعي و تكرار سرقت و آمدن به كانون اصلاح تربيت رابطه اي وجود ندارد و اين فرضيه رد شده است. بين گروه دوستان و تكرار سرقت و آمدن به كانون اصلاح و تربيت رابطه وجود دارد و فرضيه مورد نظر تاييد شده است.بين محيط اجتماعي و آمدن به كانون به جرم تكرار سرقت رابطه وجود دارد يعني اين فرضيه نيز تاييد شده است فرضيه ديگر كه در اينجا آزمون شد بين ميزان توانايي اقتصادي(فقر مادي)و تكرار سرقت رابطه اي وجود دارد كه اين فرضيه رد شد. بين بيكاري نوجوانان و تكرار جرم سرقت نيز رابطه اي وجود ندارد و اين فرضيه رد شده است.بين اعتياد نوجوانان و جوانان به مواد مخدر و تكرار سرقت رابطه معني داري وجود دارد و اين نشان دهنده اين مطلب است كه فرضيه مورد نظر تاييد شده است. بين برچسب خودرن نوجوانان(رنگ زدن)و تكرار سرقت رابطه اي وجود ندارد. براي آزمون فرضيه ها فوق از روشهاي آمار توصيفي براي توزيع فراواني،درصدي،آزمون كااسكور استفاده كرده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.