بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل ارتكاب مجدد به سرقت در بين سارقين كانون اصلاح و تربيت

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1354


دانشگاه: نامشخص

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: شهناز مرداي 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: تلخيص از انجمن جامعه شناسي ايران مشكلي كه در اين تحقيق مورد مطالعه قرار مي گيرد،عبارتست از بررسي عوامل تكرار سرقت در بين سارقين كانون اصلاح و تربيت،هدف از انجام اين تحقيق شناخت علل و عوامل ارتكاب و تكرار سرقت بوده تا از طريق رفع آنها بتوان در جهت تاديب و تهذيب سارقين اقداماتي انجام داد. براي تهيه طرح مقدماتي تحقيق كه از انواع طرحهاي توصيفي كمي مي باشد سعي گرديد از منابع و امكانات موجود تا حد امكان استفاده گردد.در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيك استفاده شده است بدين ترتيب كه به نسبت يك سوم از تعداد كل سارقين كانون اصلاح و تربيت جهت جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه منظم استفاده گرديده است.در مورد عوامل و علل تكرار سرقت 5 فرضيه عنوان گرديده است. 1-بيكاري سارق موجب ارتكاب و تكرار سرقت مي گردد. 2-اعتياد سارق موجب مي گردد كه به ارتكاب مجدد سرقت بپردازد. 3-محيط خانوادگي نابسامان و از هم گسيخته سارق موجب تكرار سرقت مي شود. 4-فقر و تهدستي و عدم بضاعت مالي سارق باعث تكرار سرقت مي گردد. 5-آماده نساختن سارق جهت انطباق با محيط اجتماع و خارج از كانون اصلاح و تربيت موجب تكرار سرقت مي گردد. براي آزمون اين فرضيات از روشهاي آماري توزيع فراواني،درصدگيري و آزمون كاسكوار استفاده گرديده است و نتايج زير بدست آمده است. اغلب سارقين از لحاظ اقتصادي در فقر و تهيدستي بوده و يكي از عوامل تكرار سرقت براي اين سارقين فقر ماليشان بوده است.اكثر سارقين بعلت بيكاري و نداشتن كار و شغل مناسب به ارتكاب و تكرار سرقت پرداخته اند. تعداد زيادي از سارقين در خانواده هايي زندگي مي كنند كه در آن از هم گسيختگي و نابساماني وجود داشته و وجود اين از هم گسيختگي موجب ارتكاب و تكرار سرقت گرديده است. اغلب سارقين به يك يا چند مواد مخدر اعتياد داشته و اعتياد سارق موجب تكرار سرقت گرديده است.در كانون اصلاح و تربيت اقدامات لازم جهت انطباق سارق با محيط اجتماع خارج از كانون صورت نگرفته وعدم انجام اين اقدامات موجب گرديده كه سارق به تكرار سرقت بپردازد. علاوه بر نتايج فوق كه همگي فرضيات عنوان شده را تاييد مي نمايند شايع ديگري نيز بدست آمده بشرح زير: بين سن و درآمد ماهانه حاصل از سرقت رابطه مستقيمي وجود دارد يعني با ازدياد سن سارق درآمد ناشي از سرقت افزايش مي يابد.در خانواده بعضي از سارقين فرد بزهكار ديگري نيزوجود داشته و وجود اين فرد بزهكار از عوامل ارتكاب و تكرار سرقت براي سارق بوده است .نحوه خرج كردن درآمد ناشي از سرقت با ازدياد و كاهش سن سارق تغيير مي كند بالاخره رابطه مستقيمي بين عدم علاقمندي به شرك سرقت و ازدياد درآمد ناشي از سرقت وجود دارد،يعني با ازدياد درآمد ماهانه حاصل از سرقت علاقمندي به ترك سرقت كاهش مي يابد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.