بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي تاثير تورم بر توزيع درآمد در ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: شهيد بهشتي

دانشکده: علوم اقتصادي سياسي - بهشتي

گروه:

نام دانشجويان: علي پورداود 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي

اساتيد راهنما: محمدعلي كفائي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: تورم INFLATION,درآمد INCOME,ايران IRAN 

چكيده: اين رساله مشتمل بر پنج فصل است.در فصل نخست كلياتي پيرامون تورم وتوزيع درآمد ارائه مي گردد. در فصل دوم پيشينه تحقيق آورده شده است. در فصل سوم مروري اجمالي به روند تورم و شاخصهاي توزيع درآمد در اقتصاد ايران خواهيم داشت. فصل چهارم به روش تحقيق ارائه و برآورد مدل اختصاص دارد و بالاخره فصل پنجم به جمع بندي مطالب و نيتجه گيري اختصاص دارد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.