بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي زنان سارقه ندامتگاه قصر

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1368


دانشگاه: نامشخص

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: فريبا خسروي فر 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: قسمت اعظم زنان مجرم آنطور كه آمار جرائم نشان مي دهد مجرم هستند،معمولاً زنانيكه به امر خانه داري و بچه داري و شوهر داري اشتغال دارند كمتر مرتكب جرم مي شوند و اگر جرمي مرتكب شوند عامل محرك آن عوامل اقتصادي است مكانهاي مورد عمل زنان سارق عمومي و شلوغ مثل اتوبوسهاي شركت واحد،زيارتگاهها مساجد و فروشگاههاي بزرگ است.زنان در اينگونه مواقع تحت عنوان فالگيري،كف بيني ،و يا مسافر به يمان صنوف مردم نفوذ مي كنند و اقدام به سرق مي كنند. اساسي ترين سوالات مورد آزمون در اين تحقيق 1- غالب افراد جامعه آماري در چه گروه سني هستند. 2- وضعيت ميزان تحصيلات جامعه آماري به چه صورت است. 3- وضع شغلي جامعه آماري به چه صورت است. 4- ميزان درآمد جامعه آماري به چه صورت است. 5- وضعيت مسكن جامعه آماري به چه صورت است. 6- بعد خانواده در جامعه آماري به چه صورت است. 7- آيا افرادي از اعضاي خانواده جامعه آماري سابقه كيفري دارند. 8- انگيزه ارتكاب به سرقتشان چيست. 9- چند درصد به تكرار جرم دست زده اند. 10-زنان معمولاً چه اجناسي را به سرقت مي برند. متغيرهاي مورد آزمون در اين تحقيق: ميزان سن ،وضع سواد ،سطح تحصيلات،وضع شغلي،نوع شغل،ميزان درآمد و ميزان اجاره خانه،وضعيت تصرف مسكن،ميزان امكانات رفاهي مسكن،لوازم ضروري موجود در خانه،بعد متوسط خانواده ،تراكم در اتاق ،نسبت فرد با پرداخت كننده اجاره بها،وضع تاهل،دفعات ازدواج،تعداد بچه،ميزان از هم پاشيدگي خانوادگي،سابقه كيفري يك فرد از اعضاي خانواده،تكرار جرم،نوع سرقت ،انگيزه سرقت. جامعه مورد تحقيق و فرد جامعه،كليه زنانيكه به اتهام سرقت در بند نسوان ندامتگاه مركزي(قصر)در هنگام انجام اين تحقيق،زنداني مي باشند جامعه آماري مورد تحقيق را تشكيل مي دهند،لذا در اين تحقيق از نمونه گيري استفاده نشده است.فرد جامعه يك زن متهم يا محكوم به سرقت است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بيشترين افراد جامعه آماري گروه سني(30-25)قرار دارند و پس از آن در گروه 35و30-39و35 ساله بيشترين فراواني را دارند. ميانگين سني افراد جامعه آماري66.3 سال است،جامعه آماري همانطور كه ارقام نشان مي دهند جوان است 60 درصد از زنان در هنگام تحقيق كه سارق بوده اند بيسواد مي باشند. بر اساس داده ها 60 درصد از افراد سارق اجاره نشين هستند. 5.66 از افراد جامعه آماري مورد تحقيق داراي خانواده هاي 7-4 نفره مي باشند. بطوريكه تحقيق نشان مي دهد 70% از خانواده افراد جامعه آماري درآمدشان زير 80هزار تومان است 40% از افراد جامعه آماري انگيزه ارتكاب سرقت را نياز مالي ذكر كرده اند. پول و طلا بالاترين اجناس دزدي هستند. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.