بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي وضعيت اقتصادي-اجتماعي نوجوانان كانون اصلاح و تربيت استان تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: نامشخص

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: محمدعلي زارع زاده 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: بزهکاري,تحليل اقتصادي,تحليل اجتماعي 

چكيده: جوانان و نوجوانان قشر عظيمي از جامعه اسلامي ما را تشكيل مي دهند و اميدها و سرمايه هاي آينده كشور ما هستند.بنابراين هر مشكل و معضلي كه اين گروه عظيم را تهديد كند در واقع مهلكي براي تمامي مردم و كشور محسوب مي شود.در حال حاضر بزهكاران جوان يكي از معضلات كشور ما هستند كه بايد براي آنها برنامه ريزيهاي جدي كرد و مانند همه مسائل و مشكلات ديگر.مسلماً پيشگيري بهرت از درمان است.براي پيشگيري از يك مسئله اولين گام،شناخت مشكل است و براي شناخت مشكل تحقيقها،بررسيها و پايان نامه ها بهترين و ممكن ترين راهها مي باشند. در پايان نامه حاضر به برخي عوامل اقتصادي(مثل ميزان درآمد خانواده و شغل والدين)وعوامل اجتماعي (چون سطح تحصيلات فرد،سطح سواد والدين ،حجم خانوار،نحوه رفتار والدين با يكديگر و با فرزندان،مهاجرت و اوقات فراغت)موثر بر بزهكاري نوجوانان پرداخته شده است.عواملي كه به نظر محقق زمينه ساز بزهكاري مي باشند.براي بررسي اين موضوع در بخش اول پژوهشگر سابقه تاريخي و تحقيقاتي موضوع و سپس چارچوب نظري خود را تدوين كرده و شكل داده است.در فصل دوم به طرح مسئله پرداخته و ضرورت و اهميت موضوع مورد بررسي را شرح داده است.در فصل سوم روش تحقيق (كه در اين بررسي ،روش پيمايشي است)،جامعه آماري مورد مطالعه (كليه نوجوانان ساكن كانون اصلاح و تربيت)،روش نمونه گيري (تصادفي ساده)شرح داده شده و سپس حجم نمونه توجيه شده است.تكنيك جمع آوري اطلاعات پرسشنامه است. در انتهاي اين فصل به بررسي نظري و عملياتي متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق پرداخته شده است.در فصل چهارم با استفاده از جداول فراواني و درصدي،نمودارهاي ستوني،دايره اي و خطي و آزمون گاما و z به تبيين اطلاعات بدست آمده پرداخته شده است و سپس در فصل بعد به نتيجه گيري هاي نظري و كاربردي (در قالب ارائه پيشنهادات)پرداخته است. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.