بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي عوامل خانوادگي موثر بر بزهكاري نوجوانان شهرستان كرمانشاه

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: نامشخص

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: علي اصغر نقدي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: نوجوانان,بزهکاري,کرمانشاه,عوامل خانوادگي 

چكيده: موضوع بزهكاري محور اصلي بحث محقق در اين پايان نامه است و به علت اينكه پژوهشگر در شهر كرمانشاه ساكن است اين شهر را براي بررسي موضوع مورد علاقه خويش برگزيده است.پس از مقدمه،به بررسي تاريخي موضوع پرداخته و ديدگاههاي مختلفي را درباره بزهكاري مورد مطالعه قرار داده است و بدين طريق چارچوب تئوريك خود را تدوين نموده است.سپس به طرح مسئله پرداخته و هدف و فايده تحقيق را شرح داده و در انتهاي فصل دوم ،فرضيات تحقيق خود را مطرح كرده است.در فصل سوم رشو تحقيق را شرح داده و چون تحقيق از نوع Survay(پيمايشي)است از پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده كرده است.و در آخر به تعاريف نظري و عملياتي متغيرها پرداخته است.در فصل بعد،پس از جمع آوري اطلاعات،استفاده از جداول توزيع درصدي و فراواني،آزمون جي دو و ميانگين آزمونها يا T test و همچنين با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون،رابطه بين متغيرهاي مستقل،با متغير وابسته را به مرحله آزمون گذاشته است و سپس از نتايج به دست آمده نتيجه گيري كرده و بر طبق اين نتايج پيشنهادات كاربردي را مطرح نموده است و در انتهاي كار به برخي محدوديتهاي تحقيق اشاره كرده است. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.