بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : چگونگي تاثير عوامل مهاجرت در بزهكاري نوجوانان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1370


دانشگاه: نامشخص

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: طيبه تاجيك 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مهاجرت,نوجوانان,بزهکاري 

چكيده: افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها كه خود معمول و زاييده مجموعه اي از نارساييها و از هم گسيختگيهاي اجتماعي و اقتصادي است يكي از عوامل موثر بر بزهكاري نوجوانان مي باشد.فرد مهاجر در شهر براي تربيت و هدايت فرزند خود دچار مشكل خواهده شد و ديگر نخواهد توانست مانند گذشته كه در شهرستان كوچكي مي زيست بر روي فرزند خود كنترل و تسلط داشته باشد.از طرف ديگر فرزندان هم دچار تضادهاي فكري و فرهنگي مي شوند و از والدين فاصله مي گيرند و اين خود باعث بروز زمينه هايي براي بزهكاري آنان مي شود در اين بررسي محقق پس از مطالعه تاريخچه موضوع،چارچوب تئوريك خودرا با استفاده از نظريات زيست شناختي،روانشناختي و جامعه شناختي تدوين كرده و سپس فايده و هدف تحقيق را شرح داده است.سپس به تشريح مشكل پرداخته و پس از آن فرضيات تحقيق خود را ارائه داده است.روش تحقيق در اين بررسي از نوع تجربي است و نمونه شامل دو گروه مي باشد.گروه آزمايش كه شامل 35 نفر از بزهكاران مهاجر در كانون اصلاح و تربيت است و گروه گواه نيز مشتمل بر 35 نفر نوجوانان عادي مهاجر كه از يكي از شهركهاي مهاجر نشين اطراف تهران انتخاب شده اند مي باشند.سپس بوسيله پرسشنامه اطلاعات لازم از هر دو گروه جمع آوري شده و توسط جداول توزيع درصدي و فراواني مطلق ،نمودارهاي دايره اي و ستوني و كاي اسكوير و سطح معني داري اطلاعات جمع آوري شده به آزمون گذاشته شده اند. و در نهايت از اطلاعات بدست آمده نتيجه گيري شده و پيشنهادات لازم ارائه شده است و محدوديتهايي را كه محقق در رابطه با بررسي خود پيش روي داشته شرح داده شده اند. تلخيص از :انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.