بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي رابطه فرار دختران (18-12)ساله شهر تهران با ميزان اعتماد به نفس آنها

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: آزاد اسلامي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: سهيلا ابراهيمي ساعي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: روانشناسي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: در اين پژوهش محقق در پي آن است كه بداند آيا بين ميزان اعتماد به نفس دختران نوجوان و فرار آنها از منزل رابطه علت و معلولي وجود دارد،يا خير.بدين منظور تعداد 30 نفر از دختران فراري واقع در كا نون اصلاح و تربيت ،مراكز بهزيستي و مجتمع قضايي ارشاد را بعنوان نمونه در دسترس انتخاب كرده و 30 نفر را بطور تصادي بعنوان گروه گواه از نوجوانان دختري كه سابقه فرار از منزل را نداشته اند انتخاب نموده و پس از استفاده از پرسشنامه اعتماد به نفس كوپراسميت و با اعمال آزمودنهاي آماري مربوطه ثابت كرده است كه بين ميزان اعتماد به نفس نوجوانان و فرار آنها از منزل رابطه معناداري وجود دارد و بدين ترتيب كه هر چه نوجوان از اعتماد به نفس پايين تري برخوردار باشد احتمال فرار از منزل بيشتر مي باشد.در مورد علل فرار نيز به عوامل اقتصادي ،اجتماعي اشاره كرده اما تاكيد خود را بر اعتماد به نفس بعنوان يك عامل رواني متمركز كرده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.