بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : علل فرار نوجوانان از خانه

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1353


دانشگاه: تهران

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: شهره وفايي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: مسئله فرار نوجوانان از خانه كه دغدغه خاطر اصلي محقق مي باشد يكي از عمده مسائلي است كه به علت صدمات جبران ناپذيري كه به فرد،خانواده و جامعه وارد مي كند چه در زمان قبل از انقلاب و چه بعد از آن،يكي از مشكلات و معضلات عمده اجتماعي محسوب مي شود.در اين تحقيق كه در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي انجام شده،عليرغم كاستيها و كمبودهايي كه از جهت دسترسي به منابع و پيشينه مطالعاتي وجود دارد و همچنين نازل بودن سطح روش تحقيق،بعلت اينكه مشابه چنين تحقيقي نيز در سال جاري توسط خانم روح ...زاد انجام شده و مورد تلخيص قرار گرفته،براي مقايسه بين عوامل موثر بر فرار نوجوانان از خانه در دو مقطع زماني مفيد مي باشد.در اين كار تحقيقي تحقق پس از مقدمه به طرح مسئله پرداخته و سپس فوايد و اهداف تحقيق را شرح داده است.از آنجا كه نوع تحقيق توصيفي مي باشد،پس از جمع آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه ،بوسيله جداول فراواني و درصدي و نموداري ستوني و دايره اي به تبيين رابطه بين متغيرها پرداخته است.سپس نتايج حاصله ارائه شده و در انتها پيشنهادات كاربردي براي جلوگيري از اين معضل اجتماعي ارائه شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.