بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : تجزيه و تحليل رفاه اجتماعي در ايران و اثر پذيري آن از نابرابري درآمدي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: شيراز

دانشکده: ادبيات و علوم انساني شيراز

گروه:

نام دانشجويان: غلامرضا موسي خاني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اقتصادي

اساتيد راهنما: سهيلا پروين , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: تجزيه و تحليل ANALYSIS,ايران IRAN,رفاه اجتماعيWELFARE SOCIAL,درآمد INCOME 

چكيده: در اين رساله سه هدف مورد نظر قرار گرفته است. هدف اول بررسي وضعيت رفاه اجتماعي در كشور و روند تغييرات آن براي خانوارهاي مختلف مي باشد كه به اين منظور از دو شاخص رفاه اجتماعي سن و شاخص رفاه اجتماعي كاكواني استفاده شده است. هدف دوم سنجش ميزان نابرابري درآمدي براي خانوارهاي كشور در سالهاي مورد نظر مي باشد كه براي اندازه گيري آن از دو شاخص نابرابري تيل و ضريب جيني استفاده شده است. هدف سوم بررسي اثر افزايش قيمتها (تورم) بر رفاه اجتماعي است كه در اين قسمت شاخص قيمتي مصرف كننده براي تعديل هزينه (درآمد) خانوارها مورد استفاده قرار گرفته است. شاخصهاي فوق در چهار سال بين دوره 1363 تا 1376 و در هر سال براي يكي از ده هزار خانوار و به تفكيك مشاغل مورد سنجش و محاسبه قرار گرفته و نتايج سالهاي مختلف با يكديگر مقايسه شده اند. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه از سال 1363 به 1368 شاخصهاي واقعي رفاه، افزايش كمي نشان داده و شاخصهاي نابرابري كاهش يافته اند. از سال 1368 به 1372 براي شاخصهاي رفاه بالاترين درصد افزايش با مقادير اسمي و واقعي مشاهده شده و شاخصهاي نابرابري نيز بهبود يافته اند و از سال 1372 به 1376 به دليل افزايش بيش از حد قيمتها مقادير رفاه كاهش يافته و نابرابري در اين دوره افزايش است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.