بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : نقش رفتار والدين در فرار نوجوانان از منزل در شهر تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: آزاد اسلامي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: فاطمه رباني بيطرف 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: تلخيص:انجمن جامعه شناسي ايران پژوهشگر در اين تحقيق قصد دارد عوامل موجود سد كننده بر سر راه نوجوانان از طرف خانواده را مورد بررسي قرار دهد.به همين دليل ابتدا بايد از دوران رشد شناخت جامعي داشته باشد.البته اين تحقيق در يك جامعه آماري كوچك انجام شده و قابل تعميم به كل جامعه نمي باشد.در اين تحقيق پس از بررسي اجمالي از مرحله بلوغ و شناخت خانواده و انواع آن و بازگو كردن اهداف تحقيق و روش تحقيق به تهيه يك پرسشنامه دست نويس و اجراي مقدماتي آن در كانون اصلاح و تربيت اقدام گرديده است.سپس نتايج داده ها استخراج شده و نتايج از روش توصيفي مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج اعلام مي دارد كه دختران بيشتر از پسران تحت فشار خانواده ها قرار مي گيرند و اين فشار باعث فرار آنها از منزل مي شود در حاليكه علت فرار پسران را جاذبه هاي بيرون از منزل و تاثير گروه همسالان تشكيل مي دهد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.