بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي زمينه هاي فرار دختران از خانه

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: بهمن 1379


دانشگاه: تهران

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: طاهره روح ... زادصومع سرايي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: تلخيص از انجمن جامعه شناسي ايران اين تحقيق گزارشي است در مورد علل فرار دختران از منزل دختراني كه عمدتاً در دوره بحراني نوجواني و بلوغ قرار دارند و بنابريان بسيار آسيب پذيرند.به همين جهت محقق ابتدا سابقه تحقيقات انجام شده در ايران و جهان را در رابطه ،اين موضوع مورد بررسي قرار داده سپس به طرح مسئله كه همان فرار دختران از منزل مي باشد پرداخته است.با توجه به تئوريها و مدلهايي كه استفاده كرده چارچوب نظري خود را تشكيل داده است و در تهيه اين چارچوب تئوريك به جامعه شناسي انحرافات اجتماعي بهاي خاصي داده است.سپس انگيزه تحقيق،اهداف كلي تحقيق اهميت تحقيق و سئوالات اصلي و فرعي تحقيق را مطرح نموده و از ارائه فرضيه خودداري كرده است.او متغيرهاي چندي را بعنوان متغيري مستقل موثر بر فرار دختران از منزل ارائه داده و سپس به تعريف نظري و عملياتي اين متغيرها پرداخته است.با توجه به اينكه از نوع توصيفي است براي تبيين داده ها از جامعه آماري كه به تعداد 30 نفر از بين دختران فراري مستقر درسه مركز آصف،ارشاد و اميدوار،اطلاعات را با شيوه مصاحبه و پرسشنامه گردآوري كرده و سپس با استفاده از فراواني مطلق،فراواني درصدي و ميانگين به كار تبيين داده ها پرداخته است. سپس از نتايج بدست آمده نتيجه گيري تئوريك و كاربردي كرده است و با توجه به اينكه محقق مددكار اجتماعي مي باشد به نقش مددكار در اين راستا نيز توجه نموده است و در نهايت مسائل و مشكلاتي را كه در راه انجام اين پژوهش در سر راه داشته ،شرح داده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.