بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي روند مبارزه با سوئ استعمال و قاچاق مواد مخدر بعد از انقلاب - 68-1358 - با تكيه بر موانع اجتماعي و فرهنگي مبارزه

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1370


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: جواد محمد پورقاضي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: تلخيص از انجمن جامعه شناسي ايران. اين رساله در شش فصل ذيل عناوين كليات تاريخچه مختصر توسعه و گسترش مواد مخدر در جهان تاريخچه و شناخت و گسترش مواد مخدر در ايران،مبارزه عليه سوئ استعمال و قاچاق مواد مخدر ،روند مبارزه با سوئ استعمال قاچاق مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامي،موانع اجتماعي و فرهنگي مبارزه با سوئ استعمال و قاچاق مواد مخدر باضافه فهرست منابع و ضمايم قصد آن دارد روند مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر در ايران بعد از انقلاب اسلامي تا سال 1368 را بر تكيه بر موانع اجتماعي و فرهنگي مبارزه بررسي كند.محقق پس از ارايه مطالبي از باب كليات تاريخچه اي از توسعه و گسترش مواد مخدر در جهان به خاستگاه هاي اوليه اين مواد در سطح جهان مي پردازد.سپس در يك سطح فرد همين جريان و روند را در چارچوب ايران بررسي مي كند اينكه از چه زماني اين مواد وارد ايران شده نحوه و ميزان اقبال مردم و افراد كشور نسبت به اين مواد تحذير را چگونه بوده است. محقق سپس از آنجا كه مراجعات مكرري به ستاد مبارزه با مواد مخدر مستقر در رياست جمهوري،معاونت اطلاعات و عمليات كميته انقلاب اسلامي،مركز مطالعات وزارت امور خارجه و سازمان بهزيستي كشور داشته،روند مبارزه با اعتياد و قاچاق مواد مخدر را بررسي مي كند.در اين راستا محقق نگاهي به مقرررات وضع شده از سوي شوراي انقلاب و بررسي عملكرد اين مقررات،ابعاد فرهنگي،اقتصادي،انتظامي مبارزه با مواد مخدر و وضعيت استانهاي با آلودگي زيادي به مواد مخدر،دارد.استانهايي كه ميزان اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن در سطح بالايي است عبارتند از:13/22% خراسان-3/10% مازندران-23/9% تهران-83/8% گيلان(نسبت به جمعيت نمونه)محقق سپس در جايي سه عامل را در تشديد ميزان اعتياد به مواد مخدر تحت عناوين ذيل ذكر مي كند بحران ايدئولوژيك -بحران مديريت-بحران اقتصادي.در توضيح بحران ايدئولوژيك محقق اظهار مي دارد:منظور از بحران ايدئولوژيك،بحران،اسلامي نيست.....بلكه منظور بحراني است كه در نحوره برداشت اجتمااعي از دين مبين اسلام وجود دارد و متعدد برداشت و اختلاط اسلام راستين با برداشت هاي ناروا موجه بحران ايدئولوژيك است و در اين امتداد بحرانهاي اجتماعي خلق مي شوند و اين كاستي هاو سستي ها در ترويج اعتياد موثرند .... تنها بعد عملي محقق در اين رساله استخراج دو سئوال از ده هزار پرونده افراد معتاد مي باشد كه در نيروي انتظامي موجود بوده است.و با گردأوري و تدوين جواب در اين سئوالات به ميزان اعتياد به ترتيب قلت و كثرت در استانهاي مختلف رسيده و همچنين مقايسه اي در تعداد معتادين قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا سال 1368 دارد. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.