بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي مقايسه اي ويژگيهاي شناختي ،رفتاري و اجتماعي كودكان خياباني و شبانه روزي شهر تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: تربيت مدرس

دانشکده: علوم انساني - تربيت مدرس

گروه:

نام دانشجويان: عليرضا صالح 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: کودکان خياباني,آسيب شناسي اجتماعي,آسيب شناسي رواني 

چكيده: روش تحقيق از نوع شبه تجربي بوده است و جامعه أماري در اين پژوهش،جامعه كودكان خياباني و شبانه روزي (پسر)تهران بوده كه از هر جامعه نمونه اي به تعداد 30 نفر انتخاب شده است كه در دامنه سني(7 تا 15 )سال قرار داشته اند.جمع أوري اطلاعات با استفاده از روشهاي مشاهده و مصاحبه تنظيم يافته و در قالب سه پرسشنامه أزمون هوش و كسلر كودكان،مقياس رفتار سازشي لمبرت و مقياس رشد اجتماعي وانيلند انجام گرفت.براي بيان يافته ها و تحليل داده ها از روشهاي أمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات هوشبهر كلي كودكان خياباني و شبانه روزي با T=-3/79 و هوشبهر كلامي با T=-3/287 و هوشبهر غير كلامي با T=-3/289 در سطح a=0/01 تفاوت معناداري وجود دارد.به عبارت ديگر ميانگين نمرات كودكان خياباني در هر سه سطح هوشبهر از ميانگين نمرات كودكان شبانه روزي كمتر است.و در سطح ويژگيهاي رفتاري،بين ميانگين نمرات كودكان خياباني و شبانه روزي در مقياس رفتار سازشي با t=4/953 در سطح a=0/01 در كل مقياس تفاوت معنادار وجود دارد.در سطح ويژگيهاي اجتماعي بين ميانگين نمرات كودكان خياباني و شبانه روزي در مقياس رشد اجتماعي وانيلند با t=-7/8 تفاوت معناداري وجود دارد.زيرا t مشاهده شده از t جداول كوچكتر است و بر اساس قاعده رد (-2/660)(2/660) فرض صفر رد مي شود به عبارت ديگر ميانگين نمرات كودكان خياباني نسبت به كودكان شبانه روزي در سطح پايين تر قرار دارند يعني كودكان خياباني نسبت به كودكان شبانه روزي از چهره اجتماعي پايين تري در مقياس رشد اجتماعي واينلند برخوردارند. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.