بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي اختلالات رواني و رفتاري كودكان عادي و خياباني -كودكان 8 تا 15 ساله تبريز -

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: آزاد اسلامي

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: بنفشه دانشور 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: روان شناسي کودک,کودکان خياباني,اختلالات رواني,اختلالات رفتاري 

چكيده: اختلال رفتاري از جمله مسائل و مشكلات رفتاري و احساسي دوران كودكي نوجواني است.كودكان و افرادي كه دچار اين اختلال مي باشند معمولاً در پيروري از اصول پذيرفته شده جامعه با مشكل روبرو هستند.اين افراد از ديد ديگران معمولاً جزو افراد بد،بزهكار و بيمار رواني مي باشند.عوامل متعددي در بروز اين اختلال مي تواند نقش داشته باشد.بي شك از جمله عوامل تشديد كننده اختلالات رواني و رفتاري محروميت از مادر و محروميت از محبت اين فرشته مهر وصفا مي تواند باشد.معمولاً كودكاني كه بر اثر اختلافات و ستيزه هاي خانوادگي يا مسائل اخلاقي همچون اعتياد،دزدي و فساد والدين ،به هر نحوري از آنان جدا مي شوند آسيب پذير تر از كودكاني خواهند بود كه مادر خود را به دليل بيماري از دست داده اند.چون در شرايطي كه به آن اشاره شده جو عاطفي خانواده همه مي بيند و بي شك اولين و اساسي ترين ضربه متوجه اين موجود حساس و كوچك خواهد بود.لذا ارزيابي و مطالعه در زمينه اختلالات رفتاري و رواني اين نوع از كودكان يكي از جنبه هاي با ارزش و مهم در برنامه ريزي براي نجات اين كودكان مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از كودكان 8 تا 15 ساله منطقه مركز تبريز كه شامل كودكان عادي و خياباني مي شود.نمونه آماري شامل 50 نفر كودك عادي و 50 نفر از كودكان خياباني است. به منظور جمع آوري اطلاعات از تست scl-90 كه سه پارامتر اين تست انتخاب شده و مورد بررسي قرار گرفت1)افسردگي،2)اضطراب،3)پرخاشگري. به منظور دستيابي به همبستگي و رابطه بين اين دو دسته از نمرات يا دو متغير از روش آماري ضريب همبستگي خي دو استفاده شده است و براي دستيابي به معني دار شدن آزمون توزيع نرومال آن از آزمون معني دار بين t گرفته شده است. با توجه به اينكه روش پژوهش در اين تحقيق از نوع همبستگي مي باشد نتايج تحقيق نشان مي دهند.تفاوت بين كودكان خياباني و عادي از لحاظ رفتاري و رواني مي باشد.بر اساس اطلاعات بدست آمده وضعيت خانوادگي كودكان و كليه ابعاد ذكر شده در پژوهش نسبت به هم متفاوت هستند به طوريكه مقدار آماره خي دو و ETA بيشترين تمايز بين أنها در مواردي مانند رضايت از محل زندگي،صميميت اعضاي خانواده،......است و در اين موارد كودكان خياباني در شرايط بحراني تر قرار دارند. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.