بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي توصيفي كودكان خياباني

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: عليرضا مهدوي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: کودکان خياباني,آسيب شناسي اجتماعي 

چكيده: در صحنه شهرهاي بزرگ كشور مشاهده مي شود كه گروه هاي نسبتاً ناشناخته اي از كودكان به تدريج شكل مي گيرند كه مسئله نگران كننده اي است . اين گروه از كودكان،كودكان خياباني خوانده مي شوند:كودكان خياباني ،كودكاني هستند كه عمده وقت خود را بدون سرپرستي بزرگسالان،در خيابانها مي گذرانند كه تعداد آنها مدام در حال افزايش است و چنانگه براي پيشگيري و رفع ا ين مشكل به فوريت اقداماتي پايه ريزي نشود ،ممكن است تعداد اين كودكان به حدي برسد كه آژيرهاي خطر به صدا در آورد.اما براي اين كار،بهر حال لازم است كه دلايل وجود اين كودكان در خيابانها،شرايط زندگي آنها در خيابانها،همچنين آرزوها و هدفهاي آنان باري آينده اطلاعاتي در دست باشد.تعيين وضعيت قطعي و احتياجات اين كودكان خياباني روش مقابله با اين پديده را نشان داده و مي تواند سمت گيريها و رهنمودهاي لازم را در طرح ريزي برنامه هاي موثر براي اين كودكان فراهم آورد.اكثر اين كودكان در پاركها و چهارراههاي شلوغ تردد مي كنند.اكثر اين كودكان همراه با خانواده هايشان از نقاط ديگر ايران و همچنين كشورهاي همسايه نظير افغانستان و پاكستان به تهران مهاجرت مي كنند كه در ساختمانهاي مخدد به سكني مي گزينند.اكثر داراي والديني بيسواد و يا بيكار و يا فاقد مهارتهاي حرفه اي و در نتيجه به كارهاي مشغول مي شوند كه درآمد بسيار ناچيزي دارند.بدين ترتيب كودكانشان مجبورند براي كمك به اقتصاد خانواده ،تحصيلات رسمي داده ها كرده به مشاغل خياباني مانند دستفروشي و گدايي متوسل مي شوند زيرا آنها هم فاقد مهارتهاي حرفه اي هستند.مسائل ديگري نظير از هم پاشيدن خانواده و مرگ و يا معلوليت والدين نيز كودكان را به خيابانها مي كشد.كودكان از هر دو جنسيت را مي توان در خيابانها ديد كه برخي از آنها بيش از 5 سال ندارند.اين كودكان با خطراتي از قبيل تصادف،استنشاق دودهاي آلوده كننده هوا،دستگيري توسط ماموران انتظامي و شهرداري داخل شدن در باندهاي تبهكاران براي فروش مواد مخدر ،جيب بري،دزدي و ديگر كارهاي ضد اجتماعي،دست به گريبانند و حتي ممكن است مورد سوئ استفاده جنسي و بدني قرار گيرند بدين ترتيب كودكان خياباني با پرسه زدن در خيابان ها خيلي زود فوت و فن تبهكاري را فرا مي گيرند و در نتيجه حضور آنان در دنياي تبهكاري سازمان يافته كم و بيش تثبيت مي شود و تداوم مي يابد.بنابراين كودكان خياباني از كليه حقوق بقا-رشد-امنيت-اجتماعي -مراقبتهاي بهداشتي-حفاظت در برابر سوئ استفاده هاي جسمي و روحي و محيط خانوادگي سالم محرومند و در نتيجه گروه بسيار آسيب پذيري را تشكيل مي دهند كه محتاج توجه و رسيدگي فوري است. اين تحقيق به بررسي و تحليل موقعيت كودكان خياباني در سطح شهر تهران مي پردازد و روش جمع آوري اطلاعاتي از طريق پرسشنامه مصاحبه نيمه ساختاري يافته و از طريق مشاهدات عيني صورت مي گيرد و در نهايت به تجزيه و تحليل آمار با استفاده از نرم افزار هاي آماري مي پردازد. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.