بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل فرار كودكان پسر 10 تا 18 ساله از منزل

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: احمد رحيمي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: فرار كودكان,جامعه شناسي انحرافات 

چكيده: هدف از اين پژوهش،تحقيق عوامل موجد فرار كودكان و ارائه راه حلهايي براي پيشگيري و درمان است.تبيين اصلي ايجاد پديده كودكان خياباني و فرار كودكان از منزل از طريق نظريات جامعه شناختي معمول امري واضح است ،براي مثال رابطه فقر مادي ،فرهنگي،طلاق و اعتياد با فرار كودك از منزل يا ارتكاب بزه كاملاً بديهي است.تاثير تكانه اي عوامل منفي متعدد خانوادگي و اجتماعي رواني بر كودك و بروز فرار از منزل خصوصاً در محيط كه فقر مادي و فرهنگي و عاطفي بر آن حاكم است در خصوص فرزندان اكثر اقشار اجتماع امكان پذير است و ليكن ارتكاب به فرار مجدد جاي بررسي و تامل بيشتري دارد.چرا كه بروز تجديدي و ضعف درسي و احساس بي محبتي كم محلي و تاثير گروه همسالان و جذابيتهاي شهري و....براي بار اول كه كودك را به سمت فرار از منزل سوق مي دهد،ندامت چشمگيري نيز براي اكثر كودكان متواري از منزل به بار مي آورد.اما اقدام به فرار مجدداز منزل يكي از محوري ترين موضوعات فرار از منزل است كه فرضيات اين پژوهش حول همين موضوع مطرح شده اند.براي انجام اين پژوهش از مطالعات ميداني،مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه و برخي مطالب مندرج در روزنامه ها،كتب و مجلات بهره گرفته شده است.در بخشهاي نخستين به بررسي عوامل فرار و سپس به برخي از پاره فرهنگهاي خياباني پرداخته شده است و البته در طيف كودكان خياباني به صورت كل گرا به مصائب كودكان در جهان و خصوصاً ايران نظري شده است و نسبت به سازمانهاي مرتبط با كودكان اشاراتي نموده و در بخش آماري با انتخاب 80 نفر بعنوان كودكان پسر متواري از منزل نسبت به فراوانيهاي آماري آنها جداول مربوطه ارائه شده و فرضياتي مبني بر رابطه متغيرهايي مثل سن،نوع سرپرستي ،تحصيلات والدين،وضعيت تحصيلي كودك با تعدد دفعات فرار مطرح شده است. تلخيص از : انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.