بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : پيشگيري از بزهكاري و اصلاح بزهكاري در حقوق ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: مهر 1381


دانشگاه: شهيد بهشتي

دانشکده: حقوق - بهشتي

گروه:

نام دانشجويان: عليرضا طاهايي نژاد 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: علي حسين نجفي ابرندآبادي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: اين پايان نامه با عنوان پيشگيري از بزهكاري و اصلاح بزهكاران در حقوق ايران در دو بخش جداگانه و مستقل ((پيشگيري از جرم )) و ((اصلاح مجرمين)) تدارك ديده شده است و هر بخش شامل سه فصل جزيي و مفصل مي باشد،به گونه اي كه كليه قوانين و مقررات مربوطه با اين عنوان پايان نامه مورد تجزيه و تحليل خاص جرم شناسانه قرار گرفته است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.