بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : عوامل موثر بر پيشگيري از ارتكاب جرم در بين جوانان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1381


دانشگاه: شهيد بهشتي

دانشکده: ادبيات و علوم انساني - بهشتي

گروه:

نام دانشجويان: صادق جليلي صالح 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: مسعود چلبي دكترا جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: چلبي رفتار را تابعي از چهار سازه نياز،فرصت ،معنا و انتظار در نظر مي گيرد و معتقد است گژ رفتاري وقتي به وجود مي ايد كه : 1-براي افراد فرصت كم يا زياد باشد. 2-فرد به دلايل مختلف نياز زياد داشته باشد. 3-انتظارات اجتماعي از افراد پايين يابالا باشد. 4-معناها نيز براي آنها مبهم،غير منطقي و ناموجه باشد. در اين تحقيق به تبيين جرم بر اساس دو سازه نياز و فرصت پرداخته و روش به كار برده شده پيمايش با استفاده از پرسشنامه بوده است.نتايج حاكي از آن است كه بين نياز و فرصت با جرم رابطه معنادار وجود دارد و به طور كلي 49 درصد از تغييرات متغير جرم را تبيين مي نمايند.در اين پژوهش براي تحليل داده ها از الگوسازي معادلات ساختاري (ليزرل)استفاده شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.