بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل فرار دختران نوجوان از خانه

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: مريم مقدسي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: فرار,نوجواني,بلوغ,خانواده,كجروي,كنترل والدين 

چكيده: در اين پژوهش كاربردي محقق سعي داشته از طريق مصاحبه و پرسشنامه،علل و انگيزه هاي فرار دختران نوجوان از خانه را تبيين نمايد. در اين راستا پاسخ 30 نفر دختر نوجوان فراري دستگير شده با پاسخ 60 نفر از نوجوانان راهنمايي و دبيرستاني بعنوان گروه گواه(كنترل ) مقايسه شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه نابساماني خانواده سردي روابط عاطفي والدين،متاركه و طلاق،وجود ناپدري يا نامادري،فقر فرهنگي و بيسوادي و اعتياد از مهمترين عوامل برانگيزنده تمايل فرار در نوجوانان برده است. تقريباً صد در صد فراريان وضعيت خانواده خود را آشفته و نابسامان توصيف كرده اند درصورتيكه 90 درصد گروه كنترل وضعيت خانواده خود را رضايت بخش يا كاملاً رضايتبخش توصيف نموده اند و تنها ده درصد اظهار داشته اند كه گهگاه شاهد مشاجره والدين خود بوده اند. 43 درصد پدران نوجوانان فراري بيسواد بوده اند در حاليكه در گروه كنترل تنها 11 درصد بيسواد بوده اند و آزمونهاي آماري معني دار بودن تفاوت بين فراواني را تاييد نموده است. از نظر ميزان تحصيلات،يافته هاي محقق نشان مي دهد 70 درصد نوجوانان در گروه آزمايش قبل از اتمام دوره ابتدايي ترك تحصيل كرده اند و تنها 6.6 درصد آنان به دوره دبيرستان راه يافته اند.از نظر تعداد اعضاي خانواده ميانگين جمعيت در گروه اول 7.25 نفر و در گروه كنترل 6/95 مي باشد.آزمون اسكوئر معني دار بودن تفاوت بين دو فراواني تاييد نكرده است.از نظر وضعيت تحصيل دو گروه مي توان نارضايتي از وضعيت تحصيلي خود را بوضوح در گروه اول مشاهده كرد در صورتيكه در گروه دوم(گواه)اكثراً از وضعيت تحصيل خود راضي بوده اند.افراد فراري پس از ترك خانه با 63.3 درصد فحشا بيشترين جرم و 2.3 درصد ايراد ضرب و جرح كمترين جرم را داشته اند.75 درصد نوجوانان فراري بيش از يكبار سابقه فرار از خانه را داشته اند.62 درصد مادران در گروه اول بي سواد بوده اند در صورتيكه دو گروه دوم 32 درصد مادران بي سواد بوده اند.از نظر سني توزيع سن پدران در گروه اول بيشتر و در دو قطب جوان و مسن قرار دارد.در صورتيكه سن پدران در گروه گواه بيشتر در وسط منحني قرار دارد.(x به توان 2) وجود ارتباط بين سن پدر و فرار نوجوان از خانه را تاييد كرده است.از نظر شغلي 35درصد پدران در گروه كنترل داراي مشاغل ادراي بوده اند در صورتيكه در گروه آزمايش تنها 12.5 درصد كارمند بوده و مابقي مشاغلي چون كارگري وكشاورزي و ساير مشاغل آزاد را بر شمرده اند. اين پايان نامه همراه با جدول،نمودار،پرسشنامه و در 203 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 417در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.