بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي نگرش مردم نسبت به نگهداري دختران فراري در مراكز بهزيستي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1381


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: فريبا درخشان نيا 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: اميرمحمود حريرچي , ساير آثار    


کليد واژه: نگرش,مراكز نگهداري دختران فراري,متغيرهاي دموگرافيك,دختران فراري 

چكيده: فرار جوانان و نوجوانان از خانواده امروزه در جهان به عنوان يك مساله اجتماعي توجه صاحبنظران را به خود جلب كرده است. جامعه ما نيز از اين امر مستثني نيست و يكي از متوليان ساماندهي آسيبهاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور است .ولي نبايد نقش مردم را در پيشبرد اهداف سازمان فراموش كرد.زيرا بدون حمايت و مشاركت مردم،ساماندهي دختران فراري امكان پذير نيست.بنابراين در وهله نخست بايد ديد كه نگرش مردم نسبت به اقدامات د ولت و سازمان بهزيستي در اين امر چيست؟ زيرا نگرش ها يك جنبه مهم از زندگي عاطفي و احساسي ما را تشكيل مي دهند و هدف از مطالعه آن تاثير گذاري بر رفتار است. اين پژوهش به بررسي نگرش مردم نسبت به مراكز نگهداري دختران فراري پرداخته است.لازم به ذكر است يكي از دلايل انتخاب موضوع،مقاومت مردم خ توليد دارو خ تختي (منطقه 18) نسبت به نگهداري دختران فراري در مركز شهيد ذوالفقاري بوده است.در اين پژوهش به عوامل موثر بر مقاومت مردم نيز پرداخته شده است. همچنين براي دست يافتن به عوامل موثر بر مقاومت مردم جلسات گروهي با مردم خ توليد دارو و خ تختي برگزار شد و نتايج از طريق تحليل گفته هاي مردم دسته بندي گرديد. - بيشتر پاسخگويان خواستار حمايت دولت از دختران فراري بوده اند. اين پايان نامه همراه با جدول ،نمودار ،پرسشنامه و در 253 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 508 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.