بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي تاثير خاطره گويي گروهي بر ميزان افسردگي زنان سالمند 74-55 ساله مقيم سراي سالمندان مجتمع خدمات بهزيستي قدس تهران در سال 1379

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: مليحه صدهزاري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مديريت پرستاري

اساتيد راهنما: ابوالفضل رهگوي مربي كارشناسي ارشد آموزش و مديريت پرستاري و بهداشت رواني , ساير آثار    

اساتيد مشاور: انوشيروان كاظم نژاد , ساير آثار   دكترسيداحمد فيروزآبادي استاديار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار    


کليد واژه: خاطره گويي گروهي,افسردگي,سراي سالمندان 

چكيده: پژوهش حاضر يك تحقيق نيمه تجربي است كه به منظور بررسي تاثير خاطره گويي گروهي بر ميزان افسردگي زنان سالمند مقيم سراي سالمندان مجتمع خدمات بهزيستي قدس تهران در سال 1379 انجام يافته است. در اين تحقيق با استفاده از ابزار گردآوري داده ها كه شامل پرونده پزشكي ،تكميل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و تعيين نمره افسردگي بر اساس پرسشنامه سنجش افسردگي بك مي باشد از ميان 195 زن سالمند مقيم سرا تعداد 28 سالمند 74-55ساله كه از افسردگي خفيف،متوسط تا شديد رنج مي بردند انتخاب شدند،اين تعداد بطور تصادفي طبقه بندي شده به دو گروه 14 نفره مورد و شاهد تقسيم و گروه مورد 8 جلسه و هر با به مدت 45 مدت الي يك ساعت تحت گروه درماني قرار گرفت.پس از پايان جلسات مجدداً از هر دو گروه آزمون بك بعمل آمده و نتايج حاصل از پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمونهاي اماري تي ،تي زوجي،ويلككسون و كاي دو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه يافته هاي پژوهش شامل موارد ذيل مي باشد. در گروه مورد قبل از برگزاري جلسات ميانگين نمره افسردگي x=29 بوده كه بعد از جلسات به x=20.5 تقليل يافت و آزمون آماري تي زوجي با P<0.001 اختلاف معني داري را از نظر شدت افسردگي در اين گروه نشان داد. در گروه شاهد ميانگين افسردگي در پيش آزمون و پس آزمون به ترتيب x=32.67 و x=36.25 بود كه آزمون تي زوجي با P<0.064 اختلاف معني داري را نشان نداد. مقايسه ميانگين افسردگي در گروه مورد و شاهد قبل از جلسات گروه درماني با P=0.51 اختلاف معني داري را نشان نداد و اين در حالي است كه مقايسه ميانگين افسردگي در گروه مورد و شاهد بعد از برگزاري جلسات با P<0.004 اختلاف معني داري داشته و بدين ترتيب فرضيه پژوهش مبني بر تاثير خاطره گوئي گروهي بر ميزان افسردگي زنان سالمند مقيم سرا ثبات مي شود. اين پايان نامه همراه با جدول،نمودار،پرسشنامه و در 85 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 399 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.