بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي مقايسه اي عوامل استرس زا و رابطه آنها با كيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده و زنان غير سرپرست در منطقه غرب تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1380


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: زهرا عليا 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مديريت پرستاري

اساتيد راهنما: زهرا كاشاني نيا مربي كارشناسي ارشد پرستاري كودكان , ساير آثار    

اساتيد مشاور: مسعود كريملو مربي كارشناسي ارشد آمار حياتي , ساير آثار   سيده السادات باقرمداح , ساير آثار    


کليد واژه: زنان سرپرست خانواده,عوامل استرس زا,كيفيت زندگي,خانواده 

چكيده: اين پژوهش ،يك مطالعه مورد-شاهدي است كه به بررسي عوامل استرس زا و رابطه آنها با كيفيت زندگي تان سرپرست خانواده و زنان غير سرپرست در منطقه غرب شهر تهران در سال 1379 پرداخته است. در اين پژوهش ،واحدهاي مورد تحقيق 60 زن بودند كه از اين ميان 30 نفر سرپرست خانواده (بعلت فوت همسر،طلاق) و تحت پوشش سازمان بهزيستي منطقه غرب شهر تهران بودند و گروه مورد را تشكيل مي دادند و 30 نفر ديگر،زنان غير سرپرست خانواده بودند كه از همان منطقه انتخاب شده بودند و گروه شاهد را تشكيل مي دادند. هر دو گروه بر اساس متغيرهاي سن،تعداد فرزندان،قرار داشتن تحت پوشش بيمه و محل سكونت همتا شدند. اطلاعات در يك مرحله گردآوري شد و به منظور جمع آوري اطلاعات پرسشنامه كيفيت زندگي ،مقياس عوامل استرس زا و پرسشنامه مشخصات دموگرافيك مورد استفاده قرار گرفت.براي تجزيه و تحليل داده ها از آماز توصيفي و استنباطي استفاده شده است.تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون تي و آزمون كاي اسكور،آناليز واريانس و ضريب همبستگي پيرسون انجام گرفته و اطلاعات جمع آوري شده در قالب 43 جدول و 14 نمودار نشان داده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بيشترين درصد واحدها در دو گروه،24 تا 34 سال و 1 تا 2 فرزند دارند و خانه دار هستند.نيز بيشتر واحدهاي مورد پژوهش در گروه زنان سرپرست خانواده ،تحصيلات ابتدايي و متوسطه دارند،در منزل بستگانشان ساكن اند،ميزان درآمد ماهيانه آنها 25 هزار تومان است،و تحت پوشش بيمه هستند. نتايج حاكي از آن است كه اكثر واحدهاي مورد پژوهش در گروه زنان غير سرپرست خانواده ديپلمه هستند،منزل شخصي دارند و ميزان درآمد ماهيانه آنها 95 هزار تومان است. همچنين يافته هاي پژوهش بيانگر اين واقعيت است كه زنان سرپرست خانواده نسبت به زنان غير سرپرست خانواده،ميزان استرس بيشتري را در زمينه مسائل اقتصادي،اجتماعي،حقوقي ،جسمي ،روحي و خانوادگي متحمل مي شوند عمده ترين عوامل استرس زا در زنان سرپرست خانواده مسائل اقتصادي و در زنان غير سرپرست خانواده ،مسائل جسمي-روحي است.علاوه بر اين زنان سرپرست خانواده نسبت به زنان غير سرپرست خانواده از كيفيت زندگي پايين تري در ابعاد يا حيطه هاي سلامتي و عملكرد آن،اقتصادي،اجتماعي،روحي ،رواني و خانوادگي برخوردارند.در هر دو گروه مورد مطالعه،كيفيت بعد اقتصادي - اجتماعي نسبت به ابعاد ديگر كيفيت زندگي كمتر است. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه بين كيفيت زندگي و ميزان استرس در هر دو گروه مورد مطالعه،ارتباط وجود دارد.بعبارت دگير هر چه ميزان استرس در زندگي بيشتر باشد،كيفيت زندگي كمتر است.همچنين بر اساس نتايج پژوهش بين عوامل استرس زا و متغيرهاي دموگرافيك ،به جز در مورد سطح تحصيلات واحدهاي مورد پژوهش در گروه زنان سرپرست خانواده،ارتباط معني داري وجود ندارد.بعلاوه بين كيفيت زندگي و متغيرهاي دموگرافيك به جز در مورد مساحت محل سكونت و دريافت مستمري از نهادها بعنوان منبعي براي تامين مخارج خانواده،در هر گروه زنان سرپرست خانواده و زنان غير سرپرست ،ارتباط معني داري به چشم نمي خورد. در پايان ،بر مبناي نتايج پژوهش،چگونگي كاربرد يافته ها و پيشنهادهايي براي بررسي هاي آينده ارايه شده است. اين پايان نامه همراه با جدول ،نمودار ،پرسشنامه و در 179 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 397 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.