بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي پديده فرار دختران و واكنش جامعه در قبال آن

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1381


دانشگاه: مجتمع آموزش عالي قم

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: مهدي كاظمي احمدآبادي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: حقوق

اساتيد راهنما: محمد آشوري استاد دكترا حقوق , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: فرار دختران,واكنش جامعه 

چكيده: اين رساله به دو بخش تقسيم شده است: بخش اول به تحليل عوامل فرار دختران مي پردازد. اين بخش خود به دو فصل ديگر تقسيم مي شود، الف: آشنايي با پديده فرار دختران و ب: بررسي عوامل فرار دختران. بخش دوم به بررسي پيامدهاي فرار دختران و واكنش جامعه در قبال آن مي پردازد. در انتهاي رساله نيز نتيجه گيري كلي و ارزيابي نهايي و همچنين پيشنهاداتي براي اصلاح و درمان اين پديده مي پردازد. اين پايان نامه در 142 ص ارائه شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.