بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي وضعيت اقتصادي-اجتماعي خانواده هاي بي سرپرست مستمري بگير مجتمع حمايتي آيت الله سعيدي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم اقتصادي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: مجيد تكمر 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: خدمات اجتماعي

اساتيد راهنما: خانم انصاري خدمات اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: خانوار,سرپرست,ميزان سن,وضعيت اقتصادي,خانواده بي سرپرست 

چكيده: خانواده بعنوان يكي از نمادهاي اصلي جامعه كه ريشه در عمق زندگي اجتماعي انسان دارد همواره مورد توجه جامعه شناسان و مردم شناسان بوده است.اشكال و ساخت خانواده ،روابط خويشاوندي،ازدواج،از هم گسيختگي خانواده ،كاركردهاي خانواده بعنوان يك نماد اجتماعي و...از جمله موضوعات و مباحثي است كه در جامعه شناسي خانواده مورد مطالعه قرار مي گيرد محروميت ،معلوليت و بي سرپرستي ريشه در عمق تاريخ زندگي اجتماعي انسان دارد اما در جامعه امروزي اين مسائل به صورت حادتري مطرح مي باشند. از اين رو هدف كلي اين پژوهش بررسي وضعيت اجتماعي-اقتصادي خانواده هاي بي سرپرست مستمري بگير مجتمع خدمات حمايتي آيت ا.. سعيدي مي باشد. روش تحقيق:اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي - كمي است و جامعه مورد مطالعه اين پژوهش شامل خانواده هاي بي سرپرستي كه از مجتمع خدمات حمايتي آيت ا... سعيدي به طور مرتب مستمري ماهانه دريافت مي كنند مي باشد روش جمع آوري اطلاعات از طريق مطالعه تنظيم و پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از جداول توزيع فراواني استفاده گرديده است. نتايج:بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش: - حجم خانوارهاي مورد بررسي بين 2 تا 7 نفر در نوسان است و متوسط حجم خانوار حدود 3.72 نفر در خانوار مي باشد. - حدود 79 درصد افراد در گروه سني 20-15 سال قرار دارند و اين نشان از جوان جمعيت مذكور (افراد بي سرپرست)دارد. - عمده ترين علت بي سرپرستي در خانواده هاي جامعه مورد بررسي ،قوت سرپرست مي باشد كه 62% خانوارها را شامل مي شود(ناشي از مرگ طبيعي ) - اكثريت افراد در جامعه مورد مطالبي از لحاظ اقتصادي در سطح پايين قرار داشتند. اين پايان نامه همراه با جدول،پرسشنامه و در 108 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 345 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.