بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي نوجوانان پسر 18-12 ساله در مورد اوقات فراغت آنها در منطقه نطنز شهر اصفهان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: وزگار مولائي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مشكلات خانوادگي,مشكلات اجتماعي,اوقات فراغت,نوجواني 

چكيده: در اين پژوهش محقق به دنبال يافتن مشكلات مختلف اجتماعي و خانوادگي در ميان نوجوانان و ارتباط آن با اوقات فراغت آنهاست و همچنين در پي شناخت اين اوقات بر وضعيت اجتماعي و خانوادگي نوجوانان و بالعكس مي باشد و در اين مسير با استفاده از جمع آوري اطلاعات در زمينه نوجوانان و اوقات فراغت و مشكلات آن و در نهايت از طريق پرسشنامه اي در اين رابطه به منظور رسيدن به هدف اصلي تلاش شده است و بر طبق نتايج بدست آمده در حقيقت موضوع اوقات فراغت بيش از پيش ارزشش بيشتر نمايان شده است و با توجه به آمارهاي بدست آمده از طريق پرسشنامه و مصاحبه هاي كوتاه با نوجوانان والدين آنها به اين نتيجه رسيديم كه هر اندازه به اوقات فراغت دانش آموزان ،چه در زمان تحصيل و چه در زمان تعطيلات ،توجه و عنايت شود و به همان ميزان افرادي مفيد و آينده ساز و به مراتب پيشرفته تر و سالم تر از نظر فكري و جسمي خواهيم داشت زيرا كه بي برنامگي هاو سهل انگاريها در اين رابطه باعث وارد نمودن لطمات آسيب هاي مستقيم و غير مستقيم جبران ناپذيري هم براي خود افراد و هم براي اجتماعشان شده است. اين پايان نامه همراه با جدول، پرسشنامه و در 54صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 278 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.