بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي همه گير شناسي اختلال رواني در ميان مددجويان مرد زندانهاي استان تهران در سال 1379

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1380


دانشگاه: علوم پزشكي ايران

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: ايرج اسماعيلي 

مقطع تحصيلي: دكترا 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: داود شاه محمدي استاديار دكتري تخصصي روانپزشكي , ساير آثار   بهمن نيكپور , ساير آثار    

اساتيد مشاور: محمود محمودي فراهاني , ساير آثار   فرشته مجلسي , ساير آثار   فيض الله اكبري , ساير آثار    


کليد واژه:  

چكيده: هدف مطالعه حاضر بررسي:همه گير شناسي اختلالات رواني در ميان مددجويان مردزندانهاي استان تهران در سال 1379 بود.توجه به تجربيات روانشناختي و بررسي هاي بعمل آمده در جوامع با رفتارهاي پر مخاطره و دشواريها و استرس هاي فراواني نظير زندانها شيوع اختلالات رواني بالاتر از حد جامعه نرمال هست.در زندانهاي خارج از كشور برآوردهاي نسبتاً جامعي صورت گرفته است ولي در زندانهاي ايران هنوز خصوصيات درموگرافيك و روان شناختي زندانيان و شيوع انواع اختلالات روان پزشكي مورد بررسي كاملي قرار نگرفته است. نمونه مورد نظر به صورت نمونه گيري تصادفي سيستماتيك از ميان آمار تجمعي زندانيان استان تهران انتخاب گرديد و در جمع 400 نفر مورد تحقيق و تكميل پرسشنامه قرار گرفتند.در اين مطالعه علاوه بر تكميل پرسشنامه جمعيت شناختي آزمون SCL-90-R بعنوان وسيله سرندو بيماريابي استفاده گرديد.نتايج بدست آمده در اين تحقيق با توجه به محاسبه GSI (شاخص شدت مرضي) و خط برش يك نشان داد كه 52.7% دچار اختلال رواني بوده اند.شايعترين ابعاد مرضي بر اساس نتايج بدست آمده از ميانگين محاسبه شده در ابعاد نه گانه و GSI بشرح زير و بر حسب ترتيب :افكار پارانوئيدي (1.446)،افسردگي(1.141)،وسواس اجبار(1.244)،حساسيت در روابط متقابل (1.184)،(1.141)GSI،شكايات بدني (1.124)،اضطراب(1.102)،پرخاشگري(0.955)،روان پريشي (0.951) و ترس مرضي (0.522)بوده است. بر طبق برأورد از روي پاسخهاي غير صفر شكايات زير به ترتيب نزولي از بيشترين فراواني برخوردار بوده اند: 1- احساس غميگيني ،2- احساس عدم اعتماد به مردم3-احساس تنها بودن،4-گروه افتادن در كارها،5-وسواس و نگراني ،6-دچار فشار روحي و گرفتگي بودن،7-احساس ضعف و خستگي زودرس،8-دلخور و عصبي بودن،9-ناراحتي و بي قراري زياد و عدم أرامش،10-احساس گير كردن در بن بست و راه پس و پيش نداشتن و....85-احساس ناراحتي از قرار گرفتن در اتومبيل 86-احساس ترس در تنها بيرون رفتن ار محلي به محل ديگر87-ترس از حضور در مناطق باز ،88-احساس اينكه ديگران افكار شخص را كنترل مي كنند89-ميل شديد به آزار رساندن به ديگران و 90-كم ميلي جنسي. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه شيوع اختلالات رواني بصورت معناداري با سن (P VALUE<0.001)،سطح تحصيلات (P VALUE<0.08)،كيفيت رابطه والدين با هم (P VALUE<0.06)،سابقه محكوميت كيفري (P VALUE <0.08)،سن ارتكاب اولين جرم (P VALUE<0.02) ،نوع جرم (P VALUE <0.005)،نوع ماده مخدر مصرفي (P VALUE<0.06)،سابقه فرار از خانه (P VALUE <0.08) ،استفاده از مرخصي در دوران حبس (P VALUE< 0.02)،سابقه بيماري اعصاب و روان در خانواده (VALUE

 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.