بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : پيش نمايه ها و پيش آگاهي از تورم در اقتصاد ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1380


دانشگاه: شهيد بهشتي

دانشکده: ادبيات و علوم انساني - بهشتي

گروه:

نام دانشجويان: منيژه طبيعي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: عباس عرب مازار , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: اثرات زيانبار تورم از جمله تاثير سوئ توزيع درآمد،مصرف،تراز پرداخت ها و اشتغال،دولت مردان و مقامات پولي كشورها را بر آن داشته كه همواره در صدد رفع اين پديده و كاهش و كنترل تورم برآيند.جلوگيري از بروز بحران هاي ناشي از تورم هاي بالا نياز به اعمال سريع و هدايت صحيح سياست هاي پولي دارد.براي رسيدن به اين هدف آگاهي از تورم آتي و پيش بيني نقاط عطف آن ضروري به نظر مي رسد.بدين منظور در تحقيق محاسبه چند روش شاخص هاي پيش نمايه انتخاب گرديده است.در اين راستا ابتدا طيف وسيعي از متغيرهاي اقتصادي انتخاب و آزمون عليت گر نجري براي نرخ رشد هر يك از آنها با نرخ تورم انجام پذيرفت و بهترين متغيرها انتخاب گرديد.سپس روند گذشته تورم بر اساس رابطه مبادله و با استفاده از داده هاي فصلي سال هاي 1367:1-1367:4 برآورد شده و آنگاه با اضافه نمودن تك شاخص ها به صورت نرخ رشد در اين معادله،عملكرد آنها بر پايه معيار جذر ميانگين مجذور خطا در پيش بيني تورم براي هشت فصل آينده (1378:4-1377:1) سنجيده شده است.قبل از آن داده ها تعديل فصلي شده اند و پايايي آنها مورد آزمون قرار گرفته اند. بدين ترتيب سه شاخص نرخ رشد بدهي هاي دولت به بانك مركزي،نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد جواز تاسيس واحدهاي صنعتي جديد كه عملكرد بهتري نسبت به ساير شاخص ها داشتند مورد انتخاب قرار گرفتند.با افزودن شاخص هاي بالا با هشت وقفه به معادله اوليه و مقايسه ضريب هاي تعيين ،آمارهاي T و معيار جذر ميانگين مجذور خطا،معادله كامل تري شامل معادله اصلي و نرخ رشد شاخص بدهي هاي دولت به بانك مركزي با وقفه هاي 3،4،5 و شاخص نرخ رشد حجم پول با تاخير 3 حاصل شده است.نتايج نشان دهنده بهبود خطاي پيش بيني از 3.8 درصد براي معادله اصلي به 1.5 درصد براي معادله تكميلي مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.