بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : تضاد والدين و فرزندان از نظر والدين - بررسي مقايسه اي خانواده هاي شهر تهران و روستاهاي شهرستان قوچان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1380


دانشگاه: شهيد بهشتي

دانشکده: ادبيات و علوم انساني - بهشتي

گروه:

نام دانشجويان: علي اصغر عباسي اسفجير 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: فرامرز رفيع پور استاد دكتري تخصصي علوم تربيتي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: موضوع تحت مطالعه در اين پژوهش تضاد والدين و فرزندان و مقايسه شهر و روستا در ارتباط با اين مساله مي باشد.متغير وابسته نهايي در اين تحقيق تضاد والدين و فرزندان است. تضاد در خانواده از سه نوع اصلي تشكيل مي شود شامل:تضاد والدين و فرزندان،تضاد همسران (زن و شوهر)و تضاد فرزندان با هم. تضاد نوع والدين و فرزندان در اين تحقيق مطمح نظر مي باشد. به طور كلي تضاد به عنوان يكي از اشكال تعامل اجتماعي در گروه هاي اجتماعي مد نظر است كه ممكن است به فرايندي از گسستگي مبدل گردد. اساساً در جامعه شناسي خانواده،به مقوله تضاد در تمامي ابعاد آن با مفاهيمي مثل اختلاف نظر،گلايه و شكايت و انتقاد،مشاجرات،تنش ها و خشونت و به صورت درجه اي و با يك منطق فازي نگاه شده است و در مفهوم سازي كه از روابط والدين و فرزندان مي شود،به دو نوع رابطه اتصالي و انفصالي اشاره مي شود كه نوع اخير مبين و معرف نوع تضاد آلود در روابط مي باشد. براي تبيين تضاد والدين و فرزندان،بعد از مرور موضوعي يك الگوي نظري براي آن تدوين شده است.در اين الگوي علي مجموعه متغيرهايي مانند،هنجارهاي ازدواج،هنجارهاي تربيتي ،هنجارهاي مذهبي،ميزان حضور پدر و مادر در خانواده،انسجام در خانواده ،نوع روابط اعضاي خانواده و متغيرهاي زمينه اي لحاظ شده اند. روش اين تحقيق پيمايشي مي باشد كه با كمك ابزار پرسشنامه و با استفاده از روش مصاحبه مستقيم(چهره به چهره)جمع آوي گرديده است. سطح مشاهده فرد است(پدر و مادر خانواده)كه در اين سطح مشاهده از پدر و مادرها نظر بچه ها پرسيده شده است. خانواده هايي كه به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند حائز شرايط عمومي زير بوده اند: - در آنها هم پدر و هم مادر در قيد حيات هستند. - داراي فرزندان 12 سال به بالا مي باشند. - نامادري يا ناپدري در آنها وجود ندارد. جمعيت تحقيق را خانواده هاي شهر تهران و روستاهاي شهرستان قوچان تشكيل مي دهند.واحدهاي تحليل خانواده هايي هستند كه به صورت تصادفي در شهر تهران و روستاهاي شهر قوچان به نسبت حجم خانواده هاي شهر و روستا انتخاب شده اند. حجم نمونه مطالعه براي روستا و شهر هر بخش،به تفكيك 140 نفر (هفتاده نفر پدر و مادر هفتاد نفر مادر خانواده )بوده است. در اين مطالعه براي توصيف داده ها از تحليل هاي يك متغيره و فراواني ها استفاده شده است و براي تحليل داده ها از جداول فراواني،تحليل واريانس و تحليل مسير استفاده شده است. نتايج حاصله از اين پژوهش حاكي از آن است كه : - با توجه به مولفه هاي تضاد به طور كلي پتانسيل تضاد در خانواده هاي شهري در مقايسه با خانواده هاي روستايي بيتشر است. - متغير شهر و روستا نوع تضاد را نيز مشروط كرده است به اين معني كه تضاد در خانواده هاي شهري عمدتاً در ارتباط با آرزوهاي مدرن فرزندان مطرح مي باشد. - متغيرهاي هنجارهاي ازدواج،هنجارهاي تربيتي ،هنجارهاي مذهبي،ميزان حضور پدر و مادر مادر در خانواده،انسجام در خانواده ،نوع روابط اعضاي خانواده بيشترين تبيين را در روابط علي داشته اند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.