بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي تأثير نقش خانواده در سرقت جوانان 24-18 در بند يك زندان مركزي مشهد

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي - مشهد

گروه:

نام دانشجويان: عليرضا كيخا 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: ميركيهان مديرزاده , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده:  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.