بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي تأثير عدم حضور پدر بر وضعيت افت و ترك تحصيل دانش آموزان پسر پايه پنجم دبستان تحت حمايت مجتمع خدمات بهزيستي شهيد پاليزكاران وابسته به سازمان بهزيستي استان خراسان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي - مشهد

گروه:

نام دانشجويان: علي اكبر نادعلي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: بديهي است كه هر تحقيقي بخاطر رسيدن به هدف يا اهدافي خاصي انحام مي شود و اين تحقيق نيز با اين اهداف انجام شده تا مشخص شود كه آيا عدم حضور پدر در خانواده ،حال اين عدم حضور به هر دليلي كه باشد باعث افت ويا ترك تحصيل دانش آموزان پايه پنجم دبستان كه در دوره پر تلاطم نوجواني و جواني بسر ميبرند ،به ويژه خانواده هاي تحت حمايت بهزيستي و خصوصاً خانواده هايي كه در منطقه اي محروم از نظر اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي زندگي مي كنند تأثيري دارد يا خير؟ هر چند كه اين تحقيق با محدوديتهايي نظير مدت زمان انجام تحقيق بر اثر مصادف بودن زمان تحقيق با پايان سال تحصيلي،در نتيجه عدم دسترسي منسجم با دانش آموزان و همه معلمين مدرسه و پايان يافتن دوره مأموريت خدمتي بنده در شهرستان مشهد بخاطر پايان تحصيلم و اجبار به بازگشت در محل خدمت اصلي ام و اينكه به جهت مطلع شدن از نظرات مادران دانش آموزان مورد نظر مي بايست به تك تك منازل آنان مراجعه مي كردم،مواجه بودم اما به حول و قوه الهي موفق شدم تا اين تحقيق را به پايان برسانم. لذا با بررسي زواياي مختلف زندگي يك خانواده كامل و مقايسه آن با خانواده هايي كه به سبب عدم حضور پدر،خانواده اي ناقص محسوب مي شوند و برابر آمارها و درصدهايي كه از اين تحقيق بدست آمده مشخص شد،كه فرزندان ،بويژه فرزندان پسر نوجوان و جوان بر اثر عدم برخورداري از پدر دچار افت و يا ترك تحصيل مي شوند. اميد است با در نظر گرفتن يافته هاي اين تحقيق و پيشنهادهاي ارائه شده،خود دانش آموزان ،مادران آنها،معلمين اينگونه دانش آموزان ،مددكاران سازمان بهزيستي و مسوولين نظام اجتماعي راه كارهاي مناسب را براي كاهش اين پديده بكار ببندند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.