بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل مهاجرت در استان آذربايجان شرقي با تاكيد بر مهاجرت از روستا به شهر اهر

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي - مشهد

گروه:

نام دانشجويان: مهدي عبادي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: رمضانعلي قادري ثانويه , ساير آثار   دكتر تهرانيان , ساير آثار    


کليد واژه: مهاجرت,جمعيت,حركت دائمي,خانوار,سرپرست خانوار,اشتغال 

چكيده: پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسي حجم مهاجرت در استان آذربايجان شرقي و علل مهاجرت روستائيان به شهر اهر در سال 75-65 كه سالهاي اوج مهاجرت است، بپردازد. عوامل موثر در تشديد مهاجرت روستائيان به شهر اهر و تاثير سطح درآمد روستائيان در مهاجرت آنان از ديگر اهداف اين پژوهش مي باشد. روش تحقيق: اين پژوهش از نوع مطالعه عرضي يا مقطعي است و روش نمونه گيري به صورت سهميه اي بوده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از جدول توزيع فراواني و نمودار ستوني استفاده گرديده است. و ابزار جمع آوري اطلاعات كه اين پژوهش پرسشنامه مي باشد. نتايج: پژوهش بيانگر اين موضوع است كه مهاجرت روستايي يك پديده اي است با چندين علل و عوامل متعدد كه در بين مناطق مختلف جرافيايي يكي از اين علل به عوامل ديگر از جهت مي يابد و با توجه به اينكه اكثر روستائيان اين منطقه از عدم زمينه كاري از روستا رنج مي برند و با توجه به پايين بودن درآمد و بدي اب و هوا،لذا آنان زندگي در شهر را بر زندگي در روستا ترجيح داده اند. اين پايان نامه با شماره 458 در كتابخانه دانشگاه ع ب موجود مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.