بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي مقايسه اي وضعيت روانشناسي کودکان داراي پدران معتاد و كودكان داراي پدران غير معتاد

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: ليلا كوهي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي باليني

اساتيد راهنما: رامين خدابخشي استاديار دكتري تخصصي روانشناسي باليني , ساير آثار    

اساتيد مشاور: عباس پورشهباز مربي كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار    


کليد واژه: كودك,اعتياد,وضعيت روانشناسي كودك,فرد مبتلا به اعتياد 

چكيده: اين پژوهش به بررسي وضعيت روانشناختي كودكان داراي پدران مبتلا به اعتياد اختصاص داشت.به همين منظور از مراجعين به مركز اعتياد شهيد ملت دوست،از سوئ مصرف كنندگان ترياك،كه سابقه 5-3 سال مصرف ترياك داشتند و داراي كودكان سنين 9-7 سال تمام بودند نمونه چهل نفري انتخاب گرديد.گروه مقايسه پژوهش نيز كه شامل چهل نفر از افرادي بود كه سابقه سوئ مصرف هيچ ماده اي را نداشتند از لحاظ سن،تحصيلات و وضعيت اقتصادي خود وهمسران و نيز تعداد فرزندانشان با گروه باليني به صورت گروهي همتا سازي شدند. اهداف ديگر پژوهش مقايسه الگوهاي شخصيتي بيمار به اعتياد و نيز بررسي رابطه الگوهاي شخصيتي پدران با مشكلات رفتاري- هيجاني كودكانشان بود.براي بررسي وضعيت روانشناختي كودكان فهرست رفتاري-هيجاني كودك (CBCL) مورد استفاده قرار گرفت و نيز در بررسي الگوهاي شخصيت در پدران پرسشنامه چند محوري ميليون 2(MCMI-II) به كار برده شد.يافته هاي پژوهش نشان داد كه كودكان پدران مبتلا به اعتياد در تمام اختلالات رفتاري-هيجاني مشكلات بيشتري را نسبت به گروه كودكان پدران غير معتاد نشان دادند.مقايسه الگوهاي شخصيتي بيمار گونه در افراد مبتلا به اعتياد و افراد غير معتاد نيز حاكي از وجود سه الگوي بيمار گونه شخصيتي (ضد اجتماعي،خود شيفته،وابسته)در افراد مبتلا به اعتياد بود و اما نتايج يافته هاي مربوط به بررسي رابطه ميان الگوهاي شخصيتي پدران و مشكلات رفتاري هيجاني كودك نشان دهنده رابطه ميان برخي الگوهاي شخصيتي در پدران با برخي از مشكلات رفتاري-هيجاني در كودكان آنان بود.اين روابط مشتمل اند بر: 1-بين الگوي شخصيتي ضد اجتماعي در پدران گروه باليني با رفتار بزهكارانه و پرخاشگرانه كودكانشان رابطه وجود دارد. 2-بين الگوي شخصيتي خود شيفته در پدران گروه باليني با انزوا،اضطراب،افسردگي و پرخاشگري در كودكانشان رابطه وجود دارد. 3-الگوي شخصيتي آزارگر در پدران گروه باليني با مشكلات اجتماعي و رفتار پرخاشگرانه در كودكانشان در ارتباط است. 4-الگوي شخصيت مرزي در پدران گروه باليني با مشكلات اجتماعي،رفتار پرخاشگرانه و ساير مشكلات ارتباط دارد. 5-الگوي شخصيت پارانوئيد در پدران گروه باليني با مشكلات اجتماعي،رفتار پرخاشگرانه و ساير مشكلات رابطه وجود دارد. اين پايان نامه همراه با جدول نمودار و پرسشنامه در 121 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره628 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.