بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي عوامل اجتماعي موثر بر تقاضاي طلاق در بين زوجين متقاضي طلاق شهر تبريز

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: عين الله شعباني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: برنامه ريزي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

اساتيد راهنما: عليرضا كلدي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: سيدجلال صدرالسادات استاديار دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار   اكبر بيگلريان كارشناسي ارشد أمار زيستي , ساير آثار    


کليد واژه: عوامل اجتماعي,طلاق,ازدواج,طلاق ناحق 

چكيده: مقدمه :طلاق اندوهبارترين و تلخ ترين نوع رهايي از جهنم ناسازگاري هاست كه در زندگي زوجين به علت عدم سنخيت فرهنگي و اجتماعي،تصورات غلط از يكديگر و سوئ تفاهمات و يا وجود بيماري ،سوئ رفتار ها،اعتياد،خشونت هاي خانگي ،دخالت هاي ديگران وده ها عامل ديگر بوقوع مي پيوندد. أمار نشان مي دهد كه هر ساله بر تعداد طلاق ها افزوده مي شود و خطر از هم پاشيدن بر بسياري از كانون هاي خانوادگي سايه افكنده است.اما أنچه در اينجا جاي سوال دارد اين است كه أيا اين عوامل در ناسازگاري زوجين موثر هستند؟أيا كنترل أنها و تشكيل يك زوجه مشابه يا مكمل مي تواند ضامن تعامل و سازگاري باشد؟در جهت دستيابي به هدف فوق تعداد دوازده فرضيه مطرح گرديده است كه شش تا از اين فرضيه ها مربوط به بررسي علل اجتماعي تقاضاي طلاق در شهر تبريز است و شش فرضيه ديگر براي مقايسه اين عوامل با عومل مشابه در شهر سازي است و نياز است در پژوهش هاي ديگر به بررسي ساير عوامل من جمله عوامل فرهنگي،اقتصادي ،شخصيتي و... پرداخته شود. هدف:در اين پژوهش برأنيم تا به بررسي علل اجتماعي موثر بر تقاضاي طلاق در بين زوجين متقاضي طلاق مراجعه كننده به مركز مشاوره بهزيستي تبريز مستقر در دادگاه خانواده و نيز مقايسه اين عوامل با عوامل اجتماعي پژوهش مشابه در شهر سازي به عنوان يك پژوهش بين فرهنگي بپردازيم. روش:روش انجام پژوهش با توجه به هدف از نوع پيمايشي و توصيفي - تحليلي و مقايسه اي است.جامعه أماري شامل زوجين متقاضي طلاق سال هاي 80-1379 مراجعه كننده به مركز مشاوره بهزيستي مستقر در دادگاه خانواده شهيد مدني تبريز است كه نمونه مورد نظر شامل 164 فقره پرونده تقاضاي طلاق مربوط به سال 1379و180 فقره مربوط به سال 1380 جمعاً به تعداد 344 فقره پرونده تقاضاي طلاق مورد بررسي قرار مي گيرند. نتيجه :نتايج بدست أمده از اين پژوهش عبارتند از: الف) در شهر تبريز: بين اختلاف طبقات و تقاضاي طلاق رابطه معني داري وجود ندارد. بين اختلاف فرهنگي و تقاضاي طلاق رابطه معني داري وجود ندارد. بين أگاهي زن و تقاضاي طلاق رابطه معني داري وجود ندارد. بين دخالت هاي ديگران و تقاضاي طلاق رابطه معني داري وجود دارد . بين اعتياد و الكليسم و تقاضاي طلاق رابطه معني داري وجود ندارد. بين خشونت خانگي و تقاضاي طلاق رابطه معني داري وجود ندارد. ب)مقايسه نتايج شهر تبريز با شهر ساري: بين اختلاف طبقاتي و تقاضاي طلاق در دو شهر تبريز و ساري تفاوت وجود ندارد. بين اختلاف فرهنگي و تقاضاي طلاق در دو شهر تبريز و ساري تفاوت معني دار وجود ندارد . بين أگاهي زنان و تقاضاي طلاق در دو شهر تبريز و ساري تفاوت وجود ندارد. بين دخالت هاي ديگران و تقاضاي طلاق در دو شهر تبريز تفاوت وجود ندارد. بين اعتياد و الكليسم و تقاضاي طلاق در دو شهر تبريز و ساري تفاوت وجود دارد. بين خشونت خانگي و تقاضاي طلاق در دو شهر تبريز و ساري تفاوت وجود ندارد. اين پايان نامه همراه با جدول،پرسشنامه و نمودار و در 182 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 641 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.