بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي وضعيت بهداشت محيط مناطق مسكوني حصه اضحان در بهار 1378

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: فروردين 1378


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: ليلا رحيمي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: بهداشت,مناطق مسكوني,منطقه حصه اضمان,تنظيم خانواده مشاركت اجتماعي 

چكيده: هدف از انجام اين پژوهش بررسي وضعيت بهداشت منازل مسكوني حصه اضحان مي باشد.شناخت وضعيت بهداشت منازل مسكوني از نظر تناسب ساخت (اتاق ها) با جمعيت ساكن در آن ،شناخت بهداشت آب آشاميدني مورد استفاده و همچنين شناخت بهداشت سرويس هاي بهداشتي منازل و فاضلاب ها از ديگر اهداف اين پژوهش مي باشند. روش تحقيق: جامعه آماري اين پژوهش شامل ساكنين منطقه حصه اضحان بوده و روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده بوده است.ابزار جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش ،پرسشنامه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از جداول توزيع فراواني و درصد فراواني استفاده گرديده است. نتايج : - به طور كلي وضعيت بهداشت اتاقهاي مسكوني در 90% موارد متناسب و بهداشتي مي باشد. - وضعيت سرويس هاي منزل نامناسب بوده و بيش از 70% منازل مسكوني حمام غير بهداشتي و بيش از 30% توالت غير بهداشتي داشته اند. - به طور كلي وضعيت بهداشت منازل مسكوني در حد مطلوبي ارزيابي شده است. اين پايان نامه همراه با جدول وپرسشنامه در 52 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 296 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.