بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي نوجوانان پسر 18-12 سال در مورد اوقات فراغت آنان در منطقه نظر شهر اصفهان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: وزگار مولاني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: اوقات فراغت,نوجواني,منطقه نظر,مشكلات خانوادگي,مشكلات اجتماعي 

چكيده: خستگيهاي ناشي از كار و تلاش روزمره ،در بخشها و واحدهاي صنعتي و اداري و تنشهاي مختلف و متعدد زندگي امروز در ايلاد فردي ،گروهي و اجتماعي به نحوي نياز و ضرورت به نوعي تنش زدايي و تخفيف فشارها و آمار زندگي در نزد انسانهاي امروزه بيش از پيش احساس مي شود پديده فراغت و چگونگي گذران آن در جامعه از يك طرف در رابطه مستقيم و تفكيك ناپذير با افزايش و كاهش بهره وري هاي اقتصادي در توليد و خدمات و مطلوبيت و كارايي و يا افتهاي تحصيلي و آموزش جامعه است و از طرف ديگر شاخصي در چگونه بودن و چگونه زيستن مردمان جامعه ها به حساب مي آيد. از اين رو پژوهش حاضر به بررسي و مسائل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي نوجوانان پسر 18-12 سال در مورد اوقات فراغت آن در ((منطقه نظر)) شهر اصفهان پرداخته است. روش تحقيق: جامعه آماري در اين پژوهش پسر دانش آموز در دبيرستانهاي منطقه نظر اصفهان بوده و روش نمونه گيري از نوع خوشه اي چند مرحله اي است ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنمه بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از جداول درصد فراواني استفاده گرديده است. نتايج:نتايج حاصل از اين پژوهش حاكي از آن است كه : 1- والدين نقش قابل توجهي در چگونگي گذران اوقات فراغت فرزندانشان بر عهده دارند و نظارت آنها بر اين مساله از بسياري از ناملايمات رفتاري و بزهكاري ها در فرزندانشان جلوگيري خواهند كرد. 2- نوجواناني كه محل سكونت آنها در منطقه اي كه از لحاظ فرهنگي و اجتماعي در سطح بالاتري قرار دارد بيشتر از نوجوانان ساكن در مناطق ديگر براي گذران اوقات فراغت خود برنامه ريزي مي كنند. 3- نحوه تفكر و بينش خانواد تاثير مهمي در نوع فراغت فرزندانشان دارد. 4-نوجوانان خصوصاً در سنين 18-12 سالگي هر اندازه كه به فعاليت فكري و يا جسمي مشغول باشند و از اوقات تنهايي و بيكاري خودشان استفاده برند احتمال بروز مشكلات اجتماعي در آنها بسيار كمتر خواهد بود و به همين لحاظ مشكلات خانوادگي نيز پيش نخواهد آمد. اين پايان نامه همراه با جدول و پرسشنامه و در 54 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 278 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.