بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده هاي بي سرپرست مستمري بگير مجتمع حمايتي آيت ا... سعيدي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1368


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم اجتماعي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: مجيد تكمر 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: خدمات اجتماعي

اساتيد راهنما: خانم انصاري خدمات اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: خلاصه اي از نتايج بدست آمده از تحقيق : نتايج پژوهش حاضر كه از طريق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده حاصل شده است، در زير هر يك از جداول توزيع فراواني آمده است كه در انتهاي پايان نامه بصورت كلي و گذرا بدانها اشاره شده است. جامعه مورد بررسي مركب از 65 خانوار از خانوارهاي بي سرپرست مستمري بگير سازمان بهزيستي ميباشند. خانوارهاي جامعه فوق در منطقه جنوب شرقي شهر تهران (منطقه دولاب) اسكان دارند و از مجتمع خدمات حمايتي آيت ا... سعيدي كمك دريافت ميكنند. اين پايان نامه در 8 صفحه نتيجه گيري همراه با پيشنهادات و جداول ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.