بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : ارزيابي سياست هدفگذاري براي كنترل تورم در ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: شيراز

دانشکده: ادبيات و علوم انساني شيراز

گروه:

نام دانشجويان: محمد محبي نودژ 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اقتصادي

اساتيد راهنما: محمدعلي قطميري , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: ارزشيابي EVALUATION,تورم INFLATION,كنترل CONTROL,ايران IRAN 

چكيده: اين رساله به ارزيابي سياست هدفگذاري براي كنترل تورم در ايران مي پردازد. بدين منظور عوامل موثر بر نرخ تورم و نماگرهاي تورمي را مورد بررسي قرار داده است. در اين ارتباط از يك مدل چهار بخشي اقتصاد كلان كه شامل بازار كالا و خدمات بازار پول بازار كار و بازار ارز مي باشد استفاده شده است. براي تخمين الگو از روشهاي حداقل مربعات معمولي و همگرايي يوهانس-ژوسليوس استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند كه در كوتاه مدت عدم تعادل در بازار ارز، بازار پول و بازار كالا و خدمات بر نرخ تورم موثر مي باشد. بر اساس نتايج بدست آمده به اين دليل كه تورم در ايران يك پديده كاملاً پولي نمي باشد. اجراي سياستهاي پولي انقباضي باعث كاهش سرمايه گذاري بخش خصوصي و توليد داخلي مي گردد. علاوه بر آن عدم استقلال سياستهاي پولي از سياست هاي مالي و همچنين ناكارا بودن ابزارهاي اجرايي سياست پولي از جمله موانع اجراي سياست هدفگذاري تورم در ايران مي باشد. اين پايان نامه در111ص به همراه جداول ارائه شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.