بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل نگهداري بچه هاي شبانه روزي كه يكي از والدين خود را دارند در مجتمع خدمات بهزيستي امام خميني(ره) ساكن در شهرستان بروجرد

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1377


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: مهين موجي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: پرورشگاه,شبانه روزي,بي سرپرست,خانواده بي سرپرست,خانواده 

چكيده: مطالعه كارشناسان درباره وضعيت پرورشگاه ها با تاكيد بر روانشناسي رشدنشان دادن كه اين قبيل مراكز جوابگوي نيازهاي جسمي و عاطفي كودكان نيستند.آنها اعتقاد دارند كه تفاوت هاي موجود بين محيط خانواده و پرورشگاه چنان عميق و گسترده است كه بايستي تا حد امكان از فرستادن كودكاني كه داراي خانواده هستند به پرورشگاه خودداري كرد و امكانات جامعه را در جهت از بين بردن نقاط ضعف موجود در خانواده به كاربرو تابتواند به هر صورت به حيات جمعي خود ادامه دهند. فرستادن كودك به پرورشگاه بايستي آخرين راه حل باشد اما همواره كودكاني هستند كه بايستي در اين قبيل مراكز نگهداري شوند كودكان سرراهي،كودكاني كه والدينشان را از دست داده اند و غيره و.از اين رو اين پژوهش به بررسي علل نگهداري بچه هاي شبانه روزي كه يكي از والدين خود را دارند،در مجتمع خدمات بهزيستي امام خميني (ره) ساكن شهرستان بروجرد پرداخته است. روش تحقيق: جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه بچه هاي ساكن در مجتمع شبانه روزي خدمات بهزيستي امام خميني شهرستان بروجرد بوده و روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده و از پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است و براي تجزيه و تحليل داده ها از جداول توزيع فراواني استفاده گرديده است. نتايج :بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش: - جامعه مورد مطالعه ما جامعه اي نوجوان است كه 60.5% آنان در سن 15 سال هستند و 52.5% آنان در مقطع ابتدايي تحصيل مي كنند. - 90% اين بچه ها داراي خانواده شهري هستند و 50% بچه ها بدليل طلاق و جدايي والدين به مركز شبانه روزي سپرده شده اند. - به طور كلي مي توان گفت فقر مالي،نداشتن شغل ثابت ،عدم سازگاري والدين با يكديگر و معضل طلاق باعث سپردن بچه ها به مراكز شبانه روزي شده است. اين پايان نامه همراه با جدول و پرسشنامه و در 79 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 259 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.