بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي عوامل موثر در بروز و شيوع پديده كودكان خياباني در شهرستان مشهد

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: دي 1381


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: هاشم مهديزاده 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: رمضانعلي قادري ثانويه , ساير آثار   آزيتا كشاورز كارشناسي ارشد روانشناسي باليني , ساير آثار    


کليد واژه: تاهل والدين,كار خلاف سرپرست,مواد مخدر,جاذبه هاي خياباني 

چكيده: اين تحقيق با عنوان بررسي عوامل موثر در بروز پديده كودكان خياباني شهر مشهد و باهدف شناخت علل و عوامل موثر در پيدايش كودكاني خياباني انجام گرفت. هدف كلي اين پژوهش شناخت دقيق عوامل پديده آورنده كودكان خياباني و ارائه راه حلهايي جهت كاهش و نيز جلوگيري از پيدايش كودكان خياباني مي باشد بدين ترتيب شناخت علل و عوامل خياباني شدن كودكان در شهرستان مشهد و برنامه ريزي جهت آينده كودكان و اطلاع رساني به جامعه جهت پيشگيري از خياباني شدن آنان از اولويت هاي اين پژوهش مي باشد. روش تحقيق : اين تحقيق از نوع توصيفي بوده و نمونه مورد بررسي در آن شامل 227 پرونده مربوط به كودكان خياباني مي باشد كه از بين كليه پرونده هاي موجود به طور تصادفي ساده انتخاب گرديده اند.جامعه آماري در اين پژوهش كليه كودكان خياباني شهر مشهد كه در مركز شناسايي -تشخيصي و جايگزيني كودكان خياباني مشهد در طي سالهاي 80 و 81 پذيرش شده اند مي باشد. در اين پژوهش ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و از آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. نتايج: 1-66% از كودكان خياباني مورد بررسي با خانواده خود در ارتباط بودند و براي كار و كسب درآمد جهت امرار معاش از منزل بيرون و در خيابانهاي آواره مي شدند. 2-طي بررسي 6 ساله به عمل آمده حدود 30% خانوده هاي كودكان خياباني سابقه محكوميت داشتند كه احتمالاً يكي از دلايل خياباني شدن كودكان وجود جرم در خانواده هاي آنان مي باشد . 3-طي بررسي به عمل آمده تعداد 99% اين كودكان عضو باند خاص نبودند و تنها 1% آنان عضو باند بودند. 4-تعداد 59% اين كودكان از سواد برخوردار بودند كه تعداد 30% ابتدايي و 12% آنان راهنمايي و بالاتر بودند . 5-حدود 60% آنان در سنين 15-9 سالگي مصرف مواد مخدر را شروع كرده بودند. اين پايان نامه همراه با تصاوير و جدول و در 178 صفحه ارائه شده است. اين پايان نامه با شماره 578 در كتابخانه دانشگاه ع ب موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.